GROO 

גרופר קניות חברתיות בע"מ

תקנון מבצע "חבר/ה מביא/ה חבר/ה" – ר"צ פיתוח תכנה

חברת גרופר קניות חברתיות בע"מ (להלן "גרופר") עורכת מבצע "חבר מביא חבר" אשר פרטיו בתקנון זה (להלן: "המבצע") להלן, לתקופה מיום 3.12.2020 עד יום 3.3.2020 (כולל יום זה) (להלן: "תקופת המבצע") לתפקיד ראש צוות בתחום פיתוח תכנה.

 1. למונחים הבאים תהיה בתקנון זה ובכל הקשור למבצע המשמעות המופיעה לצדם:

  1. "משתתף/פת" – כל אדם, תושב ישראל, שגילו מעל 18, אשר העביר קורות חיים של מועמד המתאים לדרישות משרת המבצע ומסר פרטים על גבי טופס השתתפות במבצע כנוסח המצורף כנספח א' לתקנון זה, ואשר פעל בהתאם להוראות בתקנון זה. חברות ו/או קבוצות ו/או התארגנויות ו/או כל גוף שאיננו אדם פרטי כאמור אינם רשאים להשתתף במבצע.

  2. "מועמד/ת" – אדם אשר הגיש מועמדות למשרה המשתתפת במבצע בתקופת המבצע.

  3. "משרה" /"משרת המבצע" – תפקיד ראש צוות בתחום פיתוח תוכנה אשר גרופר תפרסם במהלך תקופת המבצע בכל מדיה לפי שיקול דעת גרופר לרבות במדיות החברתיות, תיאור המשרה הינו כדלקמן: team lead  Backend/Full stack;

  4. "הפרס" – קרדיט GROO לשימוש באתר החברה בסך שווה ל-4,000 ש"ח, אשר יוענק לחשבון משתמש תקף באתר החברה למימוש באתר החברה למשך 24 חודשים, בהתאם לתנאים אשר יקבעו על ידי גרופר על פי שיקול דעתה הבלעדי. מימוש הפרס שיוענק יהיה כנגד קבלת קרדיט GROO לחשבון תקף באתר החברה על פי תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות באתר GROO. משתתף הזכאי לפרס בהתאם לתנאי מבצע זה לא יהיה זכאי לקבלת פרס חלופי ו/או זיכוי ו/או פיצוי כספי כלשהו. הפרס הינו אישי ואינו ניתן להעברה.

 

 1. תנאי השתתפות במבצע

  1. השתתפות המשתתף במבצע מותנית בתנאים המפורטים להלן:

  •  קורות חיים של המועמד המוצע על ידי המשתתף לא קיימים במאגר המועמדים של גרופר;

  •  המועמד נקלט כעובד מן המניין בגרופר והעסקתו במשרה אליה גויס לא הופסקה, מכל סיבה שהיא, בשלושת החודשים הראשונים להעסקתו.

  1. משתתף המעוניין להשתתף במבצע ישלח במהלך תקופת המבצע קורות חיים של מועמד  המתאים לדרישות המשרה לדוא"ל liatt@gcommerce.co.il וימלא את טופס פרטים בנוסח המצ"ב לתקנון זה.

  2. קורות חיים של מועמד אשר התקבלו על ידי גרופר אינה מהווים התחייבות מצד גרופר לתהליך גיוס כלשהו של המועמד. ככל שיוחלט להתחיל בהליך גיוס ו/או לזמן את המועמד יעשה הדבר על פי שיקול דעתה הבלעדי של גרופר.

  3. במידה וקורות החיים של המועמד כבר קיימים במערכות גרופר במועד קליטתם במערכת על ידי גרופר, המשתתף לא יהיה זכאי להשתתף במבצע.

  4. מועמד שקורות החיים שלו התקבלו על ידי גרופר ממספר מקורות גיוס ו/או ממספר עובדים ו/או ממספר משתתפים, יחשב כמועמד שהגיע דרך מקור הגיוס/ העובד/ המשתתף הראשון בזמן ששלח את קורות החיים לגרופר.

  5. כל משתתף אשר שולח קורות חיים של מועמד מצהיר ומאשר כי הוא שולח את קורות החיים של המועמד בהסכמת המועמד להגשת מועמדותו למשרה ולשמירת קורות חיים של המועמד במאגר של גרופר.

  6. משתתף רשאי לשלוח קורות חיים של מועמדים שונים למשרה המשתתפת במבצע. 

  7. רשומותיה של גרופר יהוו ראיה מכרעת לקיומם של קורות חיים במערכת גרופר לעניין תקנון זה, ולמשתתף ו/או לכל גורם (לרבות המועמד) לא יהיו טענות כלפי גרופר בעניין זה.

  8. כל משתתף יהא זכאי לפרס כלשהו במסגרת מבצע זה פעם אחת בלבד.

  9. בחירת המועמדים ו/או שלילת מועמדות הינה בשיקול דעתה הבלעדי של גרופר, החלטות גרופר בקשר עם האמור תהיינה סופיות ומוחלטות, ולא תישמע כל טענה בעניין זה.

  10. עם סיום המבצע, תהיה גרופר רשאית, אך לא חייבת, לפרסם, לרבות באתר האינטרנט של גרופר ו/או באפליקציה של גרופר ו/או בעמודי המדיה החברתית של גרופר ו/או בכל מדיה אחרת את שם הזוכה בפרס. המשתתף הזוכה נותן בזאת את הסכמתו לאמור לעיל ללא הגבלה ו/או תנאי ו/או סייג ו/או זכות לקבלת תמורה ו/או פיצוי כלשהם. 

 

 

 1. תנאים לקבלת הפרס

  1. המשתתף קיבל הודעה כי קורות החיים של המועמד שהוצע על ידו התקבלו על ידי גרופר. 

  2. המועמד שהוצע על ידי המשתתף נקלט למשרת המבצע כעובד מן המניין לתקופת העסקה העולה על שלושה חודשים יהיה זכאי לפרס כמפורט בתקנון זה.

  3. המשתתף מילא טופס פרטים כמפורט בנספח א' לתקנון זה.

  4. לאחר בחירת הזוכה כאמור בסעיף זה לעיל, תשלח גרופר לזוכה הודעת זכייה, באופן בו תבחר גרופר ובהתאם לפרטי הזוכה כפי שהיו ידועים לגרופר (להלן: "הודעת זכייה"). 

  5. בעת קבלת קרדיט GROO תצא גרופר ידי חובתה במסירת הפרס.

  6. ייתכנו שינויים באופן קבלת הודעת הזכייה.

  7. יובהר, כי לא תתקבל טענת משתתף, לפיה לא קיבל את הודעת הזכייה כאמור בסעיף זה לעיל, ובתנאי שהציגה גרופר רישום כלשהו כי שלחה הודעה כאמור.

 

 1. אופן מימוש הפרס

  1. על הזוכה אשר קיבל הודעת זכייה מאת החברה להחזיק חשבון משתמש רשום באתר החברה בהתאם לתנאי השימוש באתר החברה ומדיניות הפרטיות של החברה. 

  2. לאחר אימות עמידה בתנאי הזכיה כאמור בתקנון זה, יקבל הזוכה קרדיט GROO לחשבון המשתמש על שמו בלבד. קרדיט GROO יועמד לזכותו בחשבון המשתמש למשך 24 חודשים וניתן למימוש בעסקאות באתר החברה אשר יהיו בתוקף מעת לעת באתר החברה.

 

 1. כללי

  1. תקנון זה יפורסם באתר החברה ו/או בעמודי המדיה החברתית של גרופר ו/או בכל מדיה אחרת לפי שיקול דעתה של גרופר.

  2. לא תשמע כל טענה כלפי גרופר, מחמת טעות בפרטי זיהוי המשתתף.

  3. גרופר שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע ו/או לבטלו על פי שקול דעתה הבלעדי ולא תשמע כל טענה לעניין זה.

  4. גרופר רשאית לשנות את תנאי המבצע בכל עת ו/או את הפרס לפי שיקול דעתה של גרופר. גרופר רשאית להציע למשתתף שזכה בפרס כלשהו, פרס חלופי (כגון מבחינת: איכות, יעד, סוג וכיו"ב), לפי שיקול דעתה הבלעדי של גרופר.

  5. למשתתף לא תהא כל טענה בדבר סיום המבצע כאמור או בדבר שינוי תנאיו. למשתתף ולמי מטעמו לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה מכל סוג ומין בקשר למבצע, לפרס, לתקנון ו/או לכל עניין אחר הקשור והכרוך בהם.

  6. גרופר אינה נושאת באחריות מכל סוג ומין שהוא לאיכות ו/או לטיב השירותים ו/או המוצרים אשר מפורסמים על ידי בתי עסק שונים באתר החברה, ולכל נזק ישיר ו/או עקיף אשר יגרם למשתתף במבצע ו/או לצד שלישי כתוצאה משימוש בו ומימושו, אי התאמה הקשורה בפרס ו/או במימושו ו/או באספקתם של המוצרים והשירותים של בתי עסק המפרסמים עסקאות באתר החברה. כל האחריות כאמור הנה על בית העסק מספק השירותים ו/או על המשתתף הזוכה, ולא תישמע כל טענה ו/או דרישה כלפי גרופר בעניין זה. 

  7. הפרס יהיה ניתן למימוש בהתאם לתנאים שיקבעו על ידי גרופר ביחס לשימוש בקרדיט GROO (בכלל) ובהתאם להיצע עסקאות באתר גרופר אשר יהיה בתוקף בסמוך למועד הזכיה.

  8. מובהר בזאת כי גרופר שומרת לעצמה את הזכות שלא להעניק פרס למשתתף שזכה, אם יתברר כי אותו משתתף נהג במרמה ו/או בניגוד להוראות תקנון זה ו/או בניגוד לחוק.

  9. תקנון המבצע יפורסם באתר החברה www.groo.co.il,  בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, לרבות בכל מדיה אחרת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

  10. עם השתתפותו במבצע זה מסכים משתתף ו/או הזוכה כי לגרופר שמורה הזכות לפרסם ולסקר את עובדת זכייתו באמצעי המדיה השונים וכי הוא נותן את הסכמתו לעשיית שימוש בשמו ותמונתו, כולם או חלקם בכל אמצעי התקשורת השונים, וכל זאת ללא תשלום וללא כל תמורה ו/או קרדיט לזוכה ו/או למי מטעמו.

  11. בהשתתפותו במבצע, מצהיר המשתתף במבצע כי קרא את התקנון, קיבל על עצמו את כל תנאיו וכי הוא מקבל עליו את הוראותיו במלואן.

  12. כל משתתף מצהיר ומתחייב בזאת כי כל פעולותיו בקשר לאמור בתקנון זה נעשו ויעשו אך ורק בהתאם לדין, מבלי לפגוע בכל זכות של כל צד שלישי, לרבות זכות לפרטיות וכן מבלי לגרום כל עוולה לכל צד שלישי.

  13. כל חבות מס, אם בכלל, בגין זכייה בפרס תחול על המשתתף.

  14. בכפוף למשלוח הודעה למשתתף הזוכה כאמור בסעיף בתקנון זה, לא תישמע כל טענה בדבר פרס שאבד ו/או נגנב ו/או הוצא מרשות המשתתף הזוכה ללא רשותו, והאחריות לשמירת ומימוש הפרס תהא על המשתתף הזוכה בלבד.

  15. מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בכל הקשור למבצע יהיה אך ורק בבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב.

  16. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר, אמור גם בלשון נקבה במשתמע.

 

GROO 

גרופר קניות חברתיות בע"מ

 

תקנון מבצע "חבר/ה מביא/ה חבר/ה" – פיתוח תכנה

 

נספח א' 

טופס שליחת מועמד/ת – משרת ראש/ת צוות פיתוח תכנה

 

פרטי משתתף/פת

 

שם מלא (של המשתתף במבצע ששולח קורות חיים) -

 

שם מלא באנגלית-

 

מספר תעודת זהות-

 

כתובת מייל-

 

מספר טלפון-

 

פרטי המועמד המוצע/ת 

 

שם המועמד/ת (המוצע על ידי המשתתף/פת )-

 

מספר תעודת זהות מועמד/ת -