תקנון מבצע פעילות פייסבוק GROO יום הולדת 2023
מטרת הוראות תקנון זה הינה להסדיר את הכללים לפיהם ינוהל מבצע פעילות פייסבוק באתר GROO אשר נערך על ידי עורכת המבצע, הפעילות מיועדת לגולשי עמוד הפייסבוק של GROO בכתובת  https://www.facebook.com/grooisrael/   )להלן: "עמוד הפייסבוק של עורכת המבצע").
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, לרבות בכל מדיום אחר, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 1. הגדרות
למונחים הבאים תהיה בתקנון זה ובכל הקשור למבצע המשמעות המופיעה לצדן:
"המבצע" - ספרו לנו בפוסט הפעילות בפייסבוק מהי המתנה הכי גרועה שקיבלתם ליום ההולדת. הסיפור המיוחד ביותר אשר יבחרו על ידי עורכת המבצע יזכו את כותבי התגובה בפרסים, הכל בכפוף וכמפורט בנספח א' לתקנון.
"תקופת המבצע" – 09.02.2023 ועד ליום 13.02.2023 (כולל) הכל בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה. עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע ו/או לבטלו על פי שקול דעתה הבלעדי ולא תשמע כל טענה לעניין זה.
"עורכת המבצע" – גרופר קניות חברתיות בע"מ (ח.פ. 514473230) שמשרדיה ברחוב התע"ש 16, כפר סבא.
"משתתף" – כל אדם (למעט כאמור בסעיף 7.13 להלן), תושב ישראל, שגילו מעל 18, בעל חשבון אישי פעיל באתר פייסבוק www.facebook.com , הינו חבר בעמוד הפייסבוק של GROO, ענה על השאלה בפוסט בעמוד ואשר פעל בהתאם להוראות ולהנחיות כאמור בתקנון זה. חברות ו/או קבוצות ו/או התארגנויות ו/או כל גוף שאיננו אדם פרטי אינם רשאים להשתתף במבצע זה.
"הפרסים לזוכים" –הזוכה במקום הראשון יזכה בארוחת ערב זוגית עם דרינק וקינוח במסעדת השף MENA, הזוכה במקום השני יזכה בעיסוי במלון הבוטיק Bell והזוכה במקום השלישי יזכה בארוחת בוקר זוגית במלון רמדה רמת גן, בתנאים המפורטים בנספח א' לתקנון.
משתתף הזכאי לפרס לפי מבצע זה לא יהיה זכאי לקבלת פרס חלופי ו/או זיכוי ו/או פיצוי כספי כלשהו. הפרס הינו אישי ואינו ניתן להעברה.

 

 1. אופן עריכת המבצע
  1. במהלך תקופת המבצע משתתף ישיב על שאלה בעמוד הפייסבוק של עורכת המבצע בהתאם להנחיות המתפרסמות בעמוד הפייסבוק של עורכת המבצע לרבות פרטים מזהים, יענה לשאלה כנדרש בעמוד הפייסבוק של עורכת המבצע.
  2. את התשובות על משתתף המבצע לרשום בתגובות בפוסט הייעודי בעמוד הפייסבוק של עורכת המבצע.
סמוך לאחר תום תקופת המבצע ועד לא יאוחר מיום 15.02.2023 תבחר עורכת המבצע מבין המשיבים, אשר פעל בהתאם להנחיות בעמוד הפייסבוק ולתקנון המבצע, את הזוכה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ויהיה זכאי לקבל את הפרס בהתאם להוראות תקנון זה.
 1. בחירת הזוכה, כאמור לעיל ובתקנון זה, תעשה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של עורכת המבצע וללא שעורכת המבצע תהא חייבת לנמק את בחירתה. למשתתפים לא תהיה טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי גרופר ומי מטעמה בקשר עם בחירת הזוכים ו/או הפרס ו/או אופן עריכת המבצע, ואלה נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של גרופר.
 2. תוצאות המבצע ובחירת עורכת המבצע, תהיינה סופיות ומוחלטות, ולא תישמע כל טענה בעניין זה.
 3. עם סיום המבצע, תהיה עורכת המבצע רשאית, אך לא חייבת, לפרסם, לרבות באתר האינטרנט של עורכת המבצע ו/או באפליקציה של עורכת המבצע ו/או בעמודי המדיה החברתית של עורכת המבצע ו/או בכל מדיה אחרת את שם הזוכה בפרס. הזוכה נותן בזאת את הסכמתו לאמור לעיל ללא הגבלה ו/או תנאי ו/או סייג ו/או זכות לקבלת תמורה ו/או פיצוי כלשהם.
 4. משתתף אשר ישיב וישלח סיפור מספר פעמים בפעילות המבצע, ויזכה בגין סיפור ששלח על פי תנאי המבצע, יהיה זכאי לפרס אחד בלבד.
 5. משתתף בעל מספר חשבונות פייסבוק פעילים יהיה זכאי לעשות שימוש בפרופיל האישי בחשבון אחד בלבד.
 6. עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות להסיר משתתף ו/או תגובות משתתף מעמוד הפייסבוק, אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי, יש בהשתתפותו ו/או בתגובותיו, כדי לפגוע ו/או להזיק ו/או להפריע לעריכת המבצע.
 7. משתתף, אשר פרטיו האישיים אינם מאפשרים אימות זהותו ו/או פניה אליו על ידי עורכת הפעילות, לא יחשב כמשתתף לצורך המבצע.
 1. קבלת הפרס
  1. לאחר בחירת הזוכה כאמור בסעיף 3 לעיל, תשלח עורכת המבצע לזוכה הודעת זכייה, באופן בו תבחר עורכת המבצע ובהתאם לפרטי הזוכה כפי שהיו ידועים לעורכת המבצע (להלן: "הודעת זכייה").
  2. כתנאי לקבלת הפרס על הזוכה להיות בעל חשבון באתר גרו ו/או לבצע רישום באתר עורכת המבצע ולאשר את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות באתר.
  3. לצורך קבלת הפרס ידרש הזוכה לאשר את פרטיו ואת עמידתו בתנאי התקנון בנוסח כפי שיקבע על ידי עורכת המבצע וישלח בעת הודעת הזכייה.
  4. עם קבלת הפרס תצא עורכת המבצע ידי חובתה במסירת הפרס.
  5. האחריות למימוש הפרס חלה על הזוכה בלבד. עורכת הפעילות לא תישא באחריות כלשהי בגין אי מימוש הפרס על ידי הזוכה מכל סיבה שהיא.
  6. נציג עורכת המבצע יצור קשר עם הזוכה אשר נבחר על ידי עורכת המבצע בתוך 7 ימי עסקים מיום קבלת ההודעה על הזכייה על מנת לבצע את הזמנת הפרס. במידה ולא יהיה מענה בפרטי הקשר אשר הושארו על ידי המשתתף הזוכה, זאת 3 פעמים במהלך 10 ימי עסקים, אזי תבוטל הזכייה עבור משתתף זה.
  7. ייתכנו שינויים באופן קבלת הודעת הזכייה.
  8. יובהר, כי לא תתקבל טענת משתתף, לפיה לא קיבל את הודעת הזכייה כאמור בתקנון זה, ובתנאי שעורכת המבצע שלחה הודעה כאמור.
  9. לא תשמע כל טענה כלפי עורכת המבצע, מחמת טעות בפרטי זיהוי המשתתף.
  10. עורכת המבצע אינה אחראית בשום אופן בגין זיהוי שגוי של משתתף, ולא תשמע כל טענה כי ההודעה על הזכייה נשלחה לאדם שאינו הזוכה במקום לזוכה.
  11. מובהר בזאת כי עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות שלא להעניק פרס למשתתף שזכה, אם יתברר כי  אותו משתתף נהג במרמה ו/או בניגוד להוראות תקנון זה ו/או בניגוד לחוק.
  12. הזכייה בפרס הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. בכפוף למשלוח הודעה למשתתף הזוכה כאמור בתקנון זה, לא תישמע כל טענה בדבר פרס שאבד ו/או נגנב ו/או הוצא מרשות המשתתף הזוכה ללא רשותו, והאחריות לשמירת ומימוש הפרס תהא על המשתתף הזוכה בלבד.
  13. עורכת המבצע אינה נושאת באחריות מכל סוג ומין שהוא לאיכות ו/או לטיב השירותים ו/או המוצרים אשר הינם הפרסים במסגרת מבצע זה, ולכל נזק ישיר ו/או עקיף אשר יגרם למשתתף ו/או לצד שלישי כתוצאה משימוש בו ומימושו, אי התאמה הקשורה בפרסים ו/או באספקתם. כל האחריות כאמור הנה על בית העסק מספק השירותים כמפורט בנספח א' לתקנון זה ו/או על המשתתף/הזוכה, ולא תישמע כל טענה ו/או דרישה בעניין זה.
 2. פרסום המבצע
פרסום המבצע ייעשה באתר האינטרנט של עורכת המבצע ו/או באפליקציה של עורכת המבצע ו/או בעמודי המדיה החברתית של עורכת המבצע ו/או בכל מדיה אחרת – ככל שתבחר עורכת המבצע לעשות כן ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.
 1. פעולות בהתאם לדין
  1. כל משתתף מצהיר ומתחייב בזאת כי כל פעולותיו בקשר לאמור בתקנון זה, לרבות תיוג והעלאת תוכן לעמוד הפייסבוק במסגרת המבצע, נעשו ויעשו אך ורק בהתאם לכל דין, מבלי לפגוע בכל זכות של כל צד שלישי, לרבות, אך לא רק, זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים וזכויות לפרטיות, וכן מבלי לגרום כל עוולה לכל צד שלישי.
  2. כל משתתף יישא במלוא האחריות וישפה את עורכת המבצע במלוא הנזקים שיגרמו לה, במקרה שיתברר כי הצהרות המשתתף המפורטת לעיל אינן נכונות ו/או מדויקות ו/או אינן מלאות ו/או במקרה שיתברר כי התחייבות המשתתף המפורטות לעיל לא בוצעו על ידו בקפידה.
  3. כל משתתף נותן בזאת לעורכת המבצע, באופן בלתי חוזר, זכות שימוש בלתי מוגבלת בכל חומר, מידע, צילום, ציור, טקסט, קטע וידיאו ו/או יצירה אחרת שהגיש לעורכת ההגרלה בהתאם לתקנון זה, וזאת ללא כל תמורה.
  4. האחריות בגין תגובה, תיוג, העלאת תכנים מטעם המשתתף, חלה אך ורק על המשתתף ולעורכת המבצע אין ולא תהיה כל אחריות בגין תכנים אשר הועלו ו/או נוצרו ו/או נחסמו מכל סיבה שהיא.
 2. כללי
  1. במידה וגילו של הזוכה בפרס נמוך מ- 18 שנים, עורכת המבצע תהיה רשאית לדרוש כי יהיה על הזוכה להופיע במשרדי עורכת המבצע בלוויית הוריו ו/או אפוטרופוסיו החוקיים, ועל ההורה ו/או האפוטרופוס החוקי לחתום על טופס אישור קבלת הפרס אותו תמציא עורכת המבצע. אי עמידה בתנאי זה תשלול מהזוכה את קבלת הפרס ו/או קבלת תמורה/הטבה כלשהי.
  2. בהשתתפותו במבצע, מצהיר המשתתף כי קרא את התקנון, קיבל על עצמו את כל תנאיו, מקבל עליו את הוראותיו במלואן וכן מביע את הסכמתו לרישום פרטיו לצורך קבלת דיוור של חומרים פרסומיים ועדכונים של עורכת המבצע בנוגע למבצע ו/או לכל דבר פרסום אחר באמצעי המדיה השונים במהלך המבצע ולאחריו.
  3. עורכת המבצע וכל מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה שייגרמו למי מהמשתתפים הקשורים במישרין ו/או בעקיפין בפעילות המבצע, ניהולה, תוצאותיה, בכל פרס שיוענק במסגרתה ו/או בכל הכרוך בכך.
  4. ההשתתפות במבצע הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף.
  5. עורכת המבצע וכל מי מטעמה לא יהיו אחראים על כל תקלות באתרי האינטרנט של עורכת המבצע ו/או בעמודי המדיה החברתית של עורכת המבצע ו/או בכל אתר אחר ו/או באפליקציה של עורכת המבצע ו/או על פעילות לא תקינה של ספקי אינטרנט כלשהם ו/או כל תקלה אחרת מכל סוג ומין.
  6. למשתתפים ולכל מי מטעמם לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה מכל סוג ומין בקשר למבצע, לפרס, לתקנון ו/או לכל עניין אחר הקשור והכרוך בהם.
  7. כל זכויות הקניין הרוחני בפעילות המבצע, לרבות פטנטים, זכויות יוצרים, סימני מסחר, מדגמים וסודות מסחריים, ככל שישנם, הנם רכושה הבלעדי של עורכת המבצע.
  8. עם השתתפותו במבצע זה מסכים משתתף ו/או הזוכה כי לעורכת המבצע שמורה הזכות לפרסם ולסקר את עובדת זכייתו של כל זוכה באמצעי המדיה השונים וכי הוא נותן את הסכמתו לעשיית שימוש בשמו ותמונתו, כולם או חלקם בכל אמצעי התקשורת השונים, וכל זאת ללא תשלום וללא כל תמורה ו/או קרדיט לזוכה ו/או למי מטעמו ו/או לאפוטרופסיו.
  9. עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות למתג את הפרס על פי שקול דעתה הבלעדי.
  10. עורכת המבצע תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לבטל את המבצע, לשנות את אורך תקופת המבצע, לשנות את הפרסים בכל שלב משלבי המבצע, לשנות את תנאי המבצע, לשנות תנאי מתנאי תקנון זה, לשנות את אופן בחירת הזוכה כמפורט לעיל ולשנות תקנון זה, לגבי כלל המשתתפים או חלקם, בהודעה שתפורסם באתר עורכת המבצע או בכל מדיה אחרת, כפי שתבחר עורכת המבצע על פי שיקול דעתה הבלעדי.
  11. למשתתף לא תהא כל טענה בדבר סיום המבצע כאמור או בדבר שינוי תנאיו.
  12. כל חבות מס, אם בכלל, בגין זכייה בפרס תחול על המשתתף.
  13. עורכת המבצע, ו/או ספק הפרס (בית העסק), מנהליה, עובדיה ובני משפחותיהם אינם רשאים להשתתף במבצע. "בני משפחה" לעניין סעיף זה לרבות בני זוג, ילדים, הורים, אחים, דודים, אחיינים, הורי הורים וילדים/ות.
  14. הפרס לא ניתן לשינוי או להמרה כלשהיא.
  15. גרופר שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להוסיף או לגרוע, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפרסים, לרבות שינוי מספר הפרסים. גרופר רשאית להציע למשתתף שזכה בפרס כלשהו, פרס חלופי (כגון מבחינת: איכות, יעד, סוג וכיו"ב), לפי שיקול דעתה הבלעדי של גרופר.
  16. תקנון זה יפורסם באתר האינטרנט של עורכת המבצע או באפליקציה של עורכת המבצע או בעמודי המדיה החברתית של עורכת המבצע ו/או בכל מדיה אחרת.
  17. על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל וסמכות השיפוט הייחודית בכל עניין הנובע ממנו תהיה מסורה לבית המשפט המוסמך בתל-אביב.
  18. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר, אמור גם בלשון נקבה במשתמע.
 

 
נספח א' – הפרסים בהגרלה
 
הזוכה במקום הראשון –
 
פרטי בית העסק:
 
 • שם: MENA מסעדת שף (ח.פ 516673415)
 • טלפון לבירורים: 03-6736136
 
בית העסק הנו אחראי בלעדי לאיכות, טיב וטיפול במוצרים ושירותים שפורסמו ולמידע המוצג אודותיהם במודעה זאת.
 
פרטים אודות הפרס:
ארוחת ערב זוגית עם דרינק וקינוח במסעדת השף MENA, תל אביב
ארוחת ערב זוגית כוללת:
ראשונה 1 לבחירה למרכז השולחן.
מנה עיקרית 1 לבחירה לכל סועד.
קינוח 1 לבחירה למרכז השולחן.
כוס יין הבית או סנגרייה חמה או שליש בירה מהחבית לכל סועד.
כוס שתייה חמה לכל סועד.
תפריט הארוחה:
דרינק לבחירה לכל סועד: כוס יין הבית או סנגרייה חמה או שליש בירה שקמה מהחבית.
* ניתן להמיר לשתייה קלה
ראשונה 1 לבחירה למרכז השולחן:
פריקפורי - פריקסה קלאסי בפאני פורי עם טונה אדומה טרייה ואיולי לימון כבוש (2 יח').
קלמרי מטוגן, פלח לימון ואיולי צ'יפוטלה.
בטטה "ברולה", לאבנה, שום קונפי, פטה, אגוזי לוז ושמן זית.
ירוקים בתנור אבן, איולי קיסר, פרמז'ן, תפו"א פריכים וביצה רכה.
עץ כרובית צלויה, טחינה לבנה, שקדים לבנים וגרמולטה ים תיכונית.
סלט עלים, חסה, אנדיב, פרי עונתי, בלסמי, ויניגרט חרדל-לימון ובושה שרופה.
סלט סלקים, ויניגרט סומק ורימון, פיסטוק, פטה, בצל וכוסברה.
כבד קצוץ, ריבת פלפלים, קריספי שאלוט, עלים חמצמצים ולחם אפריקאי.
קובנה, סחוג ירוק, רסק עגבניות.
לחם מחמצת, חמאה, דואה, שמן זית ובלסמי ממודנה.
קרפצ'יו דג ים, ויניגרט פיסטוק, צ'ילי, שמן זית, שמנת מצומצמת ובריוש (בתוספת 8 ₪ מול המסעדה).
סלט שקדי עגל, לחוח, טחינה, בצל, עגבניות, כוסברה וסחוג (בתוספת 8 ₪ מול המסעדה).
מנה עיקרית 1 לבחירה לכל סועד:
ניוקי עננים, בר בלאן, ירוקים עונתיים, בצל על פחמים ופרמז'ן.
פפרדלה עם ראגו בשר וירקות שורש בבישול ארוך, קונפי עגבניות שרי, יין אדום, פרמז'ן וחמאה.
פסטה ירקות שורש, יין אדום, סילאן, זעתר ופטה (אופציה לטבעוני).
המבורגר בקר, איולי וויסקי, צ'דר, בצל מקורמל, קרעי תפו"א.
פילה לברק, שומר צלוי בחמאה, קרם שורש סלרי, שקדים קלויים (בתוספת 10 ₪ מול המסעדה).
מחבת קלאמרי, רוטב פלפל צ'ומה, גרגרי חומוס, בייקון טלה ומחמצת קלויה (בתוספת 10 ₪ מול המסעדה).
טיבון טלה, "ריזוטו" פריקי עם חמאה, יין לבן ובצל מקורמל (בתוספת 10 ₪ מול המסעדה).
קינוח 1 לבחירה למרכז השולחן:
טארט דלעת - בצק פריך, אנגלז דלעת וקינמון עם קרם מסקרפונה וגרעיני דלעת קלויים.
עוגת גבינה.
בוואריה קרם קוקוס.
כוס שתייה חמה לכל סועד: אספרסו קצר/ארוך, אספרסו כפול, אמריקנו, קורטדו, קפה קר, אמריקנו קר, תה קר, תה, תה פינוקים, שוקו פרלינים חם.
* לא ניתן להמיר לשתייה קלה
בתוקף עד 31.3.23
למימוש בימים: ב'-ד' 17:00-23:00, ה'-ו' 17:30-19:00, מוצ"ש 18:00-23:00
המסעדה סגורה בימי א'
לא ניתן לממש בוולנטיין (14.2)
בתיאום מראש בטלפון: 03-6736136
מחיר הארוחה אינו כולל דמי שירות
 
הזוכה במקום השני –
 
פרטי בית העסק:
 
 • שם: מלון בל בוטיק - bell boutique hotel (ח.פ 516605409) הירקון 50 תל אביב
 • טלפון לבירורים: 03-5174291
 
בית העסק הנו אחראי בלעדי לאיכות, טיב וטיפול במוצרים ושירותים שפורסמו ולמידע המוצג אודותיהם במודעה זאת.
 
פרטים אודות הפרס:
יום פינוק ליחיד עם 45 דקות עיסוי לבחירה: שוודי קלאסי / משולב / רקמות עמוק
שימוש במתקני הספא עד 3 שעות שהייה: חמאם טורקי (עפ"י זמינות המלון), סאונת מלח יבשה וגישה למרפסת השיזוף בגג המלון.
נשנושים בטרקלין הספא.
מגבת רחצה לכל אחד לשימוש במקום.
למימוש בימים ובשעות: א'-ה' 09:00-21:00 (טיפול אחרון עד השעה 20:00)
שישי משעה 9:00 עד שעה לפני כניסת שבת - בתוספת 49 ₪ לאדם מול הספא
שבת, חול המועד וחגים 9:00-17:00 - בתוספת תשלום של 49 ₪ לאדם מול הספא
בתיאום מראש בלבד, בטלפון: 03-5174291
הספא אינו מתאים לנשים בהריון
לא ניתן לבחור את מין המטפל
על הלקוח לוודא שהינו כשיר בריאותית למתן עיסוי ושימוש בסאונות. במקרים מיוחדים יש להיוועץ עם רופא למתן אישור מבעוד מועד
הטיפול מותנה במצבו הבריאותי של המטופל ואינו ניתן בכל מצב בריאותי. הטיפול כפוף לאישור של בית העסק טרם הטיפול
הכניסה למתחם הספא מגיל 18 ומעלה
 
הזוכה במקום השלישי  –
פרטי בית העסק:
•           שם: מלון רמדה רמת גן (ח.פ 514515840)
•           טלפון לבירורים: 03-5002600
בית העסק הנו אחראי בלעדי לאיכות, טיב וטיפול במוצרים ושירותים שפורסמו ולמידע המוצג אודותיהם במודעה זאת.
פרטים אודות הפרס:
ארוחת בוקר בופה זוגית במלון רמדה, רמת גן
ארוחת הבוקר בסגנון בופה כוללת:
מאפים מתוקים ומלוחים.
לחמים ולחמניות (כולל לחמי מחמצת).
דג אפוי.
פסטה במבחר רטבים.
ביצים קשות.
אנטיפסטי.
מגוון גדול של גבינות רכות וגבינות קשות.
סלמון מעושן.
טאפסים עם פטה.
יוגורטים .
חמוצים.
סלטים.
פינת בריאות עם מוזלי.
פירות.
פינת שתייה חמה.
פינת חליטות תה ומיצים.
 
למימוש בימי שישי 8:30-11:30
בתיאום מראש בטלפון: 03-5002600
מחיר הארוחה אינו כולל דמי שירות
השובר אינו מקנה כניסה לבריכה