בכפוף לתנאי השימוש - סעיף 24 ולהוראות חוק הגנת הצרכן. ראו את הכללים החלים על כל העסקאות כפי שמופיעים בהמשך.

תנאי השימוש - סעיף 24

ביטול עסקה על ידי משתמש קצה

 1. ביטול רכישת שובר יעשה באמצעות פניה דרך כפתור שירות הלקוחות או באמצעות הדואר או באמצעות פקס או באמצעות תקשורת אלקטרונית (כדוגמת דואר אלקטרוני), יכלול את פרטי הרוכש כולל מספר תעודת זהות ואת פרטי השובר, ויחולו עליו התנאים המפורטים בסעיף 24 זה.
 2. בכל הקשור לביטול עסקת מכר מרחוק מול GROO על ידי משתמש הקצה הרי שיחול חוק הגנת הצרכן התשמ''א-1981 (''חוק הגנת הצרכן'').
 3. הנך רשאי לבטל עסקת מכר מרחוק בהודעה בכתב כמפורט להלן:

בנכס - מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי העסקה האמורים בחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם.

בשירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי העסקה האמורים בחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם, כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת - בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת - בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

בוטלה עסקה מתמשכת, שהוחל במתן השירות לפיה, ישלם הצרכן את התמורה היחסית בעד השירות שניתן לו.

 1. תוצאות ביטול העסקה יהיו כמפורט בחוק הגנת הצרכן.
 2. זכות ביטול עסקת מכר מרחוק אינה עומדת במקרים הבאים: לגבי ''טובין פסידים'' כמשמעם בחוק הגנת הצרכן; לגבי שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן; לגבי מוצר שהוא מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ''ה-1995; לגבי טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה; לגבי טובין הניתנים להעתקה שכפול והקלטה לאחר פתיחת אריזתם המקורי. אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מן האמור בתקנות 2 ו- 6 לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע"א – 2010.
 3. דמי ביטול – בכפוף לכך שלא נעשה שימוש בשובר ובכפוף לייתר התנאים המפורטים בתנאי שימוש אלו, בתוך ארבעה עשר ימים מיום קבלת הודעת הביטול יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין השובר בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש''ח, לפי הנמוך מביניהם.
 4. דמי הביטול עשויים להיגבות על ידי בית העסק או על ידי GROO. בכל מקרה של ויתור על גביית דמי הביטול על ידי אחד מאלה, יהא השני זכאי לגבותם, ואין בויתור על גביית דמי הביטול מצד אחד מהם כדי לפגוע בזכות השני לגבותם, בכפוף לכך שלא ייווצר כפל חיוב. רק במקרה בו הן בית העסק והן GROO יוותרו על גביית דמי הביטול, לא יחויב הצרכן בדמי ביטול.
 5. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי GROO לא תחויב על ידי GROO בדמי ביטול כלשהם. אם סופק לך המוצר - תתבקש להעמיד את המוצר לרשות המוכר במקום שבו נמסר לך הנכס ולהודיע לו על כך.
 6. יובהר כי ביטול כאמור מתייחס לביטול רכישת השובר בלבד, אך לא לביטול רכישת כל המוצר ו/או שירות שנרכשו מבית העסק תוך שימוש בשובר, שאז עליך לפנות לבית העסק ועל ביטול שכזה יחולו תנאי בית העסק, החוק והדין לגבי מערכת היחסים שבינך לבין בית העסק. על GROO לא תחול כל אחריות בגין ביטול רכישת כל המוצר ו/או שירות שנרכשו מבית העסק תוך שימוש בשובר וכל ביטול כאמור יהיה בינך לבין בית העסק.

לצפייה בתנאי השימוש המלאים לחצו כאן

אותיות קטנות כלליות

תנאי שובר כלליים

תנאים אלו מתקיימים עבור כל עסקה אלא אם הוגדר אחרת בתנאי העסקה ("האותיות הקטנות") ובכפוף לתנאי השימוש של GROO.

 • לא ניתן לקבל החזר כספי על השובר או על חלקו (למעט עפ"י חוק)
 • השובר הינו למימוש חד פעמי
 • אין כפל מבצעים, אלא אם צויין אחרת בתנאי העסקה (ב"אותיות הקטנות")
 • תאום מראש הכרחי לצורך מימוש השובר, אלא אם צויין אחרת בתנאי העסקה (ב"אותיות הקטנות"). הזמנות תיעשנה על בסיס מקום פנוי בלבד
 • שובר GROO אינו מכסה מס נוסף או דמי שירות
 • מוצרים יישלחו לכתובת שתעדכנו בעת הרכישה. מוצר שלא ייאסף או יוחזר עקב שגיאה בהזנת הפרטים, הינו באחריות הלקוח

כיצד מדפיסים שובר GROO?

בכדי להדפיס את השובר, עליכם לבצע את הצעדים הבאים:

 1. התחברו לחשבונכם בעזרת לחיצה על "התחבר" המופיע בפינה השמאלית של הפס הכחול בראש העמוד.
 2. הזינו את שם המשתמש (כתובת המייל שהזנתם בעת ההרשמה לאתר) ואת הסיסמה.
 3. ברגע שהתחברתם, לחצו על החשבון שלי -> ההזמנות שלי.
 4. לחצו על כפתור "הצגה" והדפיסו את השובר.


האם ניתן לתת שובר GROO כמתנה?
כן. כל עוד השובר לא נוצל כבר, לחבריכם לא תהיה בעיה במימוש השובר גם אם שמכם מופיע עליו, אלא אם כן צוין אחרת בתנאי העסקה (ב"אותיות הקטנות").

 

לשאלות נפוצות נוספות לחצו כאן