תקנון מבצע פעילות פייסבוק "סלוגן לאתר GROO"

מטרת הוראות תקנון זה הינה להסדיר את הכללים לפיהם ינוהל מבצע פעילות פייסבוק "סלוגן לאתר GROO" אשר נערך על ידי עורכת המבצע GROO, הפעילות מיועדת לגולשי עמוד הפייסבוק של GROO בכתובת https://www.facebook.com/grooisrael/  (להלן: "עמוד הפייסבוק של עורכת המבצע")

 1. הגדרות

למונחים הבאים תהיה בתקנון זה ובכל הקשור למבצע המשמעות המופיעה לצדן:

"המבצע" – בחירת סלוגן לאתר GROO בפעילות פוסט בפייסבוק. מבין המשיבים

"תקופת המבצע" – מיום 12.6.2018 ועד ליום 21.6.2018 (כולל) הכל בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה. עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע ו/או לבטלו על פי שקול דעתה הבלעדי ולא תשמע כל טענה לעניין זה.

"עורכת המבצע" – גרופר קניות חברתיות בע"מ (ח.פ. 514473230) שמשרדיה ברחוב התע"ש 16, כפר סבא.

"משתתף" –כל אדם (למעט כאמור בסעיף 7.14 להלן), תושב ישראל, שגילו מעל 18, רכש לפחות שובר אחד (יחיד) בסכום של 99 ₪ ומעלה באתר גרו, הינו חבר בעמוד הפייסבוק של GROO, ענה על השאלות אשר מפורסמות בטופס מובנה שיפתח דרך עמוד הפייסבוק של עורכת המבצע ואשר פעל בהתאם להוראות ולהנחיות כאמור בתקנון זה. חברות ו/או קבוצות ו/או התארגנויות ו/או כל גוף שאיננו אדם פרטי אינם רשאים להשתתף במבצע זה.

כל משתתף יהא זכאי לפרס כלשהו במסגרת המבצע פעם אחת בלבד.

"הפרס למקום ראשון" – חופשה בתאילנד שפרטיה ותנאיה מפורטים בנספח א' לתקנון זה כנגד קבלת קוד למימוש באתר, משתתף הזכאי לפרס לפי מבצע זה לא יהיה זכאי לקבלת פרס חלופי ו/או זיכוי ו/או פיצוי כספי כלשהו. הפרס הינו אישי ואינו ניתן להעברה.

"הפרס למקום שני" – חבילת ספא זוגית שפרטיה ותנאיה מפורטים בנספח ב' לתקנון זה כנגד קבלת קוד למימוש באתר, משתתף הזכאי לפרס לפי מבצע זה לא יהיה זכאי לקבלת פרס חלופי ו/או זיכוי ו/או פיצוי כספי כלשהו. הפרס הינו אישי ואינו ניתן להעברה.

"הפרס למקום שלישי" – בלנדר שייקר KAMIKAZA, פרטי המוצר ותנאיו מפורטים בנספח ג' לתקנון זה כנגד קבלת קוד למימוש באתר, משתתף הזכאי לפרס לפי מבצע זה לא יהיה זכאי לקבלת פרס חלופי ו/או זיכוי ו/או פיצוי כספי כלשהו. הפרס הינו אישי ואינו ניתן להעברה.

 

 1. פרשנות

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, לרבות בכל מדיום אחר, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

 1. אופן עריכת המבצע
  1. במהלך תקופת המבצע משתתף ירכוש לפחות שובר אחד (יחיד) בסכום של 99 ₪ ומעלה באתר גרו, ישיב על שאלות בעמוד הפייסבוק של עורכת המבצע בהתאם להנחיות המתפרסמות בעמוד הפייסבוק של עורכת המבצע לרבות רישום פרטים מזהים, הזנת מספר השובר שרכש באתר גרו וכתיבת סלוגן מוצע.
  2. את התשובות על משתתף המבצע לשלוח באמצעות טופס מובנה שיפתח דרך עמוד הפייסבוק של עורכת המבצע.
  3. סמוך לאחר תום תקופת המבצע ועד לא יאוחר מיום 1.7.18 תבחר עורכת המבצע מבין המשיבים, אשר פעלו בהתאם להנחיות בעמוד הפייסבוק ולתקנון המבצע, את הזוכה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, והזוכה יהיה זכאי לקבל את הפרס בהתאם להוראות תקנון זה.
  4. בחירת הזוכה, כאמור בסעיף 3.1 לעיל ובתקנון זה, תעשה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של עורכת המבצע וללא שעורכת המבצע תהא חייבת לנמק את בחירתה. למשתתפים לא תהיה טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי גרופר ומי מטעמה בקשר עם בחירת הזוכים ו/או הפרסים ו/או אופן עריכת המבצע, ואלה נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של גרופר.
  5. תוצאות המבצע ובחירת עורכת המבצע, תהיינה סופיות ומוחלטות, ולא תישמע כל טענה בעניין זה.
  6. עם סיום המבצע, תהיה עורכת המבצע רשאית, אך לא חייבת, לפרסם, לרבות באתר האינטרנט של עורכת המבצע ו/או באפליקציה של עורכת המבצע ו/או בעמודי המדיה החברתית של עורכת המבצע ו/או בכל מדיה אחרת את שם הזוכה בפרס. הזוכה נותן בזאת את הסכמתו לאמור לעיל ללא הגבלה ו/או תנאי ו/או סייג ו/או זכות לקבלת תמורה ו/או פיצוי כלשהם.
  7. משתתף אשר ישלח מספר פעמים בפעילות המבצע, יהיה זכאי לפרס אחד בלבד.
 2. קבלת הפרס           
  1. לאחר בחירת הזוכה כאמור בסעיף 3 לעיל, תשלח עורכת המבצע לזוכה הודעת זכייה, באופן בו תבחר עורכת המבצע ובהתאם לפרטי הזוכה כפי שהיו ידועים לעורכת המבצע (להלן: "הודעת זכייה").
  2. עת קבלת הפרס תצא עורכת המבצע ידי חובתה במסירת הפרס.
  3. ייתכנו שינויים באופן קבלת הודעת הזכייה.
  4. יובהר, כי לא תתקבל טענת משתתף, לפיה לא קיבל את הודעת הזכייה כאמור בסעיף 4.1 לעיל, ובתנאי שהציגה עורכת המבצע רישום כלשהו כי שלחה הודעה כאמור.
  5. לא תשמע כל טענה כלפי עורכת המבצע, מחמת טעות בפרטי זיהוי המשתתף.
  6. עורכת המבצע אינה אחראית בשום אופן בגין זיהוי שגוי של משתתף, ולא תשמע כל טענה כי ההודעה על הזכייה נשלחה לאדם שאינו הזוכה במקום לזוכה.
  7. מובהר בזאת כי עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות שלא להעניק פרס למשתתף שזכה, אם יתברר כי  אותו משתתף נהג במרמה ו/או בניגוד להוראות תקנון זה ו/או בניגוד לחוק.
  8. הזכייה בפרס הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. בכפוף למשלוח הודעה למשתתף הזוכה כאמור בסעיף 4.1 לעיל, לא תישמע כל טענה בדבר פרס שאבד ו/או נגנב ו/או הוצא מרשות המשתתף הזוכה ללא רשותו, והאחריות לשמירת ומימוש הפרס תהא על המשתתף הזוכה בלבד.
  9. עורכת המבצע אינה נושאת באחריות מכל סוג ומין שהוא לאיכות ו/או לטיב השירותים ו/או המוצרים אשר הינם הפרסים במסגרת מבצע זה, ולכל נזק ישיר ו/או עקיף אשר יגרם למשתתף ו/או לצד שלישי כתוצאה משימוש בו ומימושו, אי התאמה הקשורה בפרסים ו/או באספקתם. כל האחריות כאמור הנה על בית העסק מספק השירותים כמפורט בנספחים א' עד ג' לתקנון זה ו/או על המשתתף/הזוכה, ולא תישמע כל טענה ו/או דרישה בעניין זה.
 3. פרסום המבצע

פרסום המבצע ייעשה באתר האינטרנט של עורכת המבצע ו/או באפליקציה של עורכת המבצע ו/או בעמודי המדיה החברתית של עורכת המבצע ו/או בכל מדיה אחרת – ככל שתבחר עורכת המבצע לעשות כן ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.

 1. פעולות בהתאם לכל דין
  1. כל משתתף מצהיר ומתחייב בזאת כי כל פעולותיו בקשר לאמור בתקנון זה נעשו ויעשו אך ורק בהתאם לכל דין, מבלי לפגוע בכל זכות של כל צד שלישי, לרבות, אך לא רק, זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים וזכויות לפרטיות, וכן מבלי לגרום כל עוולה לכל צד שלישי.
  2. כל מששתף יישא במלוא האחריות וישפה את עורכת המבצע במלוא הנזקים שיגרמו לה, במקרה שיתברר כי הצהרת המשתתף המפורטת בסעיף 6.1 לעיל אינה נכונה ו/או מדויקת ו/או אינה מלאה ו/או במקרה שיתברר כי התחייבות המשתתף המפורטת בסעיף 6.1 לא בוצעה על ידו בקפידה.
  3. כל משתתף נותן בזאת לעורכת המבצע, באופן בלתי חוזר, זכות שימוש בלתי מוגבלת בכל חומר, מידע, צילום, ציור, טקסט, קטע וידיאו ו/או יצירה אחרת שהגיש לעורכת ההגרלה בהתאם לתקנון זה, וזאת ללא כל תמורה.
 2. כללי
  1. במידה וגילו של הזוכה בפרס נמוך מ- 18 שנים, עורכת המבצע תהיה רשאית לדרוש כי יהיה על הזוכה להופיע במשרדי עורכת המבצע בלוויית הוריו ו/או אפוטרופוסיו החוקיים, ועל ההורה ו/או האפוטרופוס החוקי לחתום על טופס אישור קבלת הפרס אותו תמציא עורכת המבצע. אי עמידה בתנאי זה תשלול מהזוכה את קבלת הפרס ו/או קבלת תמורה/הטבה כלשהי.
  2. בהשתתפותו במבצע, מצהיר המשתתף כי קרא את התקנון, קיבל על עצמו את כל תנאיו, מקבל עליו את הוראותיו במלואן וכן מביע את הסכמתו לרישום פרטיו לצורך קבלת דיוור של חומרים פרסומיים ועדכונים של עורכת המבצע בנוגע למבצע ו/או לכל דבר פרסום אחר באמצעי המדיה השונים במהלך המבצע ולאחריו.
  3. עורכת המבצע וכל מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה שייגרמו למי מהמשתתפים הקשורים במישרין ו/או בעקיפין בפעילות המבצע, ניהולה, תוצאותיה, בכל פרס שיוענק במסגרתה ו/או בכל הכרוך בכך.
  4. ההשתתפות במבצע הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף.
  5. עורכת המבצע וכל מי מטעמה לא יהיו אחראים על כל תקלות באתרי האינטרנט של עורכת המבצע ו/או בעמודי המדיה החברתית של עורכת המבצע ו/או בכל אתר אחר ו/או באפליקציה של עורכת המבצע ו/או על פעילות לא תקינה של ספקי אינטרנט כלשהם ו/או כל תקלה אחרת מכל סוג ומין.
  6. למשתתפים ולכל מי מטעמם לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה מכל סוג ומין בקשר למבצע, לפרס, לתקנון ו/או לכל עניין אחר הקשור והכרוך בהם.
  7. כל זכויות הקניין הרוחני בפעילות המבצע, לרבות פטנטים, זכויות יוצרים, סימני מסחר, מדגמים וסודות מסחריים, ככל שישנם, הנם רכושה הבלעדי של עורכת המבצע.
  8. עם השתתפותו במבצע זה מסכים משתתף ו/או הזוכה כי לעורכת המבצע שמורה הזכות לפרסם ולסקר את עובדת זכייתו של כל זוכה באמצעי המדיה השונים וכי הוא נותן את הסכמתו לעשיית שימוש בשמו ותמונתו, כולם או חלקם בכל אמצעי התקשורת השונים, וכל זאת ללא תשלום וללא כל תמורה ו/או קרדיט לזוכה ו/או למי מטעמו ו/או לאפוטרופסיו.
  9. עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות למתג את הפרס על פי שקול דעתה הבלעדי.
  10. עורכת המבצע תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לבטל את המבצע, לשנות את אורך תקופת המבצע, לשנות את הפרסים בכל שלב משלבי המבצע, לשנות את תנאי המבצע, לשנות תנאי מתנאי תקנון זה, לשנות את אופן בחירת הזוכה כמפורט לעיל ולשנות תקנון זה, לגבי כלל המשתתפים או חלקם, בהודעה שתפורסם באתר עורכת המבצע או בכל מדיה אחרת, כפי שתבחר עורכת המבצע על פי שיקול דעתה הבלעדי.
  11. למשתתף לא תהא כל טענה בדבר סיום המבצע כאמור או בדבר שינוי תנאיו.
  12. כל חבות מס, אם בכלל, בגין זכייה בפרס תחול על המשתתף.
  13. עורכת המבצע, מנהליה, עובדיה ובני משפחותיהם אינם רשאים להשתתף במבצע. "בני משפחה" לעניין סעיף זה לרבות בני זוג, ילדים, הורים, אחים, דודים, אחיינים, הורי הורים וילדים/ות.
  14. הפרס לא ניתן להמרה כלשהיא.
  15. גרופר שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להוסיף או לגרוע, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפרסים, לרבות שינוי מספר הפרסים. גרופר רשאית להציע למשתתף שזכה בפרס כלשהו, פרס חלופי (כגון מבחינת: איכות, יעד, סוג וכיו"ב), לפי שיקול דעתה הבלעדי של גרופר.
  16. תקנון זה יפורסם באתר האינטרנט של עורכת המבצע או באפליקציה של עורכת המבצע או בעמודי המדיה החברתית של עורכת המבצע ו/או בכל מדיה אחרת.
  17. על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל וסמכות השיפוט הייחודית בכל עניין הנובע ממנו תהיה מסורה לבית המשפט המוסמך בתל-אביב.
  18. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר, אמור גם בלשון נקבה במשתמע.

 

נספח א - חופשה בתאילנד

 

חבילה כוללת:

·         חופשה זוגית בתאילנד בתאריכים: 31.8.2018 עד 8.9.2018, סך הכל 7 לילות או בתאריכים: 30.10.2018 עד 10.11.2018, סך הכל 11 לילות.

·         טיסות ישירות לבנגקוק (תלוי בתאריכים שימסרו ע"י חברת גרו).

·        לינה במלון Amari Hua Hin ברצועת החוף הואה הין.

·         ע"ב ארוחות בוקר.

 

פרטים נוספים:

·      יש לוודא שהדרכון תקף ל-6 חודשים ומעלה.

 • לא כולל העברות.

 

הוראות מימוש:

לביצוע הזמנה של החבילה, כולל טיסות ולינה, נציג GROO יצור עמכם קשר 7 ימי עסקים מרגע קבלת ההודעה על הזכייה מנת לבצע את ההזמנה. במידה ולא יהיה מענה בפרטי הקשר אשר הושארו על ידי המשתתף הזוכה, זאת 3 פעמים במהלך 10 ימי עסקים, אזי תבוטל הזכייה עבור משתתף זה.

 

בית העסק ארקיע קווי תעופה ישראליים בע"מ (ולא גרו) הנו האחראי הבלעדי לאיכות, לטיב ולטיפול במוצרים ו/או בשירותים שפורסמו.

 

נספח ב –  עיסוי זוגי

 

החבילה כוללת:

שובר ליום כיף זוגי כולל עיסוי ב Share Spa -מלונות לאונרדו ארט או במלון אורכידאה ת"א.

 

פרטים נוספים:

 • השובר בתוקף עד 10.7.2018
 • למימוש בימים א'-ה' 09:00-21:00 
 • בתיאום מראש בטלפון: 1-700-550-032
 • שעות פעילות הבריכה: 10:00-18:00 
 • יש להגיע 30 דקות לפחות לפני מועד הטיפול שנקבע, איחור יגרור קיצור זמן הטיפול
 • הכניסה למתחם הספא מגיל 18 ומעלה. לא ניתן להיכנס בליווי ילדים, תינוקות או עגלות
  סניף אורכידאה - העיסוי מתבצעים בחדרים נפרדים

 

פרטי הספק, ________בע"מ, ח.פ.__________

 

נספח ג – בלנדר שייקר KAMIKAZA

 

בלנדר שייקר KAMIKAZA חכם ועוצמתי

מתאים להכנת מיצי פירות טבעיים, כתישת קרח, הכנת מזון לתינוקות ועוד

כולל מיכל דו-שימושי ומכסה

בקבוק נסיעה דו שימושי עם פקק 450 מ"ל

מנוע בעוצמה 500W

 

פרטים נוספים:

בית העסק (לא גרו) הנו אחראי בלעדי לאיכות, טיב וטיפול במוצרים ושירותים שפורסמו.

משלוח ללא עלות או איסוף עצמי בתיאום מראש, כפוף לשעות פעילות: א'-ה' 9:30-15:30, בכתובת: רח' השופטים 4 רחובות.

 

פרטי הספק, ________בע"מ, ח.פ.__________:

טלפון לתיאום ובירורים: 077-4647450

 שעות המענה הטלפוני: א'-ה': 09:30-15:30

כתובת מייל info@shavve-veadim.co.il