קבוצת מליסרון - מדיניות פרטיות נכסים דיגיטליים

א. כללי
 1. אנו, קבוצת מליסרון (להלן – "החברה" או "אנחנו") מכבדים את פרטיות המשתמשים (להלן "המשתמשים") בנכסיה הדיגיטליים של החברה, לרבות אתרי האינטרנט בתחומי הפעילות השונים של החברה, אתרי סחר אלקטרוני דוגמת Groo או Baligam, מועדוני הטבות, פעילות בקניונים לרבות אפליקציית MY OFER של קניוני עופר וכיו"ב (להלן ביחד ולחוד "הנכסים הדיגיטליים") ומחויבים להגן על המידע האישי שהמשתמשים משתפים עמנו במסגרת הנכסים הדיגיטליים שלנו.
 2. אנו מאמינים כי למשתמשים שלנו הזכות להכיר את המדיניות שלנו בנוגע לאיסוף ושימוש במידע המתקבל על-ידנו בזמן השימוש בנכסים הדיגיטליים. על השימוש בנכסים הדיגיטליים הקיימים והעתידיים המופעלים על-ידי החברה, תחול מדיניות הפרטיות כמפורט להלן.
 3. למונחים המופיעים במדיניות פרטיות זו (להלן "מדיניות הפרטיות") תהיה המשמעות הנודעת להם בתנאי השימוש הרלוונטיים של כל נכס דיגיטלי בהתאמה (להלן "תנאי השימוש הרלוונטיים") אלא אם נאמר במפורש אחרת במדיניות פרטיות זו.
 4. בעת השימוש בנכסים הדיגיטליים נאסף על המשתמשים מידע. חלק מהמידע מזהה אותם באופן אישי, כלומר בשמם ובכתובתם, המוצרים ו/או השירותים שביקשו לרכוש שוברים עבורם, אמצעי התשלום ששימשו אותם, מידע על המיקום בו הם מצויים או ממנו ביצעו פעולות שונות בנכסים הדיגיטליים וכדומה. זהו המידע שהמשתמשים מוסרים ביודעין, לרבות בעת רישומם לנכסים הדיגיטליים. בנוסף, ייתכן שיוצמד למידע שהמשתמשים מוסרים לנו במישרין גם מידע עליהם מצדדים שלישיים, והכל בהתאם להסכמות שהעניקו לאותם צדדים שלישיים. חלק מהמידע אינו מזהה את המשתמשים אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיהם (זהו מידע סטטיסטי ומצטבר, לדוגמה העמודים בהם צפו, ההצעות והשירותים שעניינו אותם, כתובת ה- IP שממנה פנו ועוד).
 5. מדיניות הפרטיות חלה על המידע האישי המזהה שנאסף ו/או שנמסר על-ידי המשתמשים, כחלק מתהליך הרישום האישי, המועבר על-ידם בזמן השימוש בשירותים ובנכסים הדיגיטליים, על מידע שנאסף עליהם בזמן שהם משתמשים בנכסים הדיגיטליים ועל מידע שיתקבל מצדדים שלישיים להם מסרו את המידע בהסכמתם.
 6. החברה אינה נושאת בכל אחריות בגין שימוש במידע אודות המשתמשים המתקבל שלא באמצעותם, על-ידי צדדים שלישיים, לרבות גופים מסחריים ו/או אתרים ו/או סוחרים מקוונים, לרבות אלה המופיעים בנכסים הדיגיטליים (כגון בתי עסק המשתתפים במבצעי ההטבות בנכסים הדיגיטליים וכיו"ב) ואשר אינם בשליטתה. בכל מקרה של ספק, על המשתמשים לבדוק את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אותו בית עסק, סוחר, אתר או גוף מסחרי.
 7. יודגש, כי הפרטים שיספקו ו/או שיאספו אודות המשתמשים, יכול ויאומתו כנגד מידע קיים עליהם ו/או כנגד מידע דומה שסופק ו/או כנגד כל מידע דומה אשר מצוי בחזקתו של צד שלישי כלשהו, והכל בהתאם להסכמות שהמשתמשים העניקו לאותו צד שלישי.

ב. רישום לנכסים הדיגיטליים
 1. בעצם הכניסה, ההורדה ו/או ההתחברות ו/או ההתקנה ו/או בעצם השימוש של המשתמשים בנכסים הדיגיטליים, הם מביעים את הסכמתם לתנאים המופיעים במדיניות פרטיות זו, לרבות הסכמתם לאיסוף המידע שלהם ועיבודו. אם המשתמשים אינם מסכימים לאי אילו מהתנאים המפורטים להלן, הם מחויבים, באופן מידי, להימנע מכניסה ו/או מהתחברות ו/או משימוש בנכסים הדיגיטליים, וכן מחויבים להסיר ולמחוק אותם מרשותם.
 2. יובהר, כי הפרטים והמידע אותם המשתמשים יתבקשו למסור כוללים מידע הנחוץ במישרין לצורך השתתפות בפעילות ו/או אספקת השירותים ו/או לרכישת המוצרים המופעים בנכסים הדיגיטליים ומידע זה מבוקש למטרה זו ולמטרות נוספות כמפורט במדיניות הפרטיות. עוד יובהר כי מסירת הפרטים והמידע שיתבקשו המשתמשים למסור תלויה ברצונם ובהסכמתם, אך ללא מסירת המידע והפרטים האמורים הם לא יוכלו להצטרף לנכסים הדיגיטליים ו/או להשתתף בפעילויות ו/או רכישות.
ג. איסוף מידע - אנו אוספים סוגים שונים של מידע מהמשתמשים במסגרת הנכסים הדיגיטליים שלנו:
 1. הסוג הראשון של מידע שאנו אוספים במסגרת הנכסים הדיגיטליים שלנו הוא מידע שכשלעצמו הוא אנונימי ואינו מזהה את המשתמשים באופן אישי (להלן "מידע לא אישי"). מידע לא אישי הוא כל מידע גלוי אשר זמין לנו בשעה שהמשתמשים עושים שימוש בנכסים הדיגיטליים שלנו, ואינו מאפשר זיהוי שלהם. מידע לא אישי כולל מידע אנונימי, טכני וכן מידע שנאסף אודות התנהגות המשתמשים שלנו, ועשוי לכלול, בין היתר, את פעילותם בנכסים הדיגיטליים שלנו, זהות מערכת ההפעלה וסוג מערכת הדפדפן שלהם, שימוש בטכנולוגיות איסוף מידע כמפורט בסעיף ח' למדיניות פרטיות זו, סוג המכשיר הנייד וגרסתו, שפת המכשיר, זרם הקשות (click-stream), דף ההפניה (referral URL), שפת המקלדת, רזולוציית מסך וכיו''ב.
 2. סוג נוסף של מידע הוא מידע אישי מזהה (להלן "מידע אישי"). המידע האישי מאפשר לנו לזהות באופן אישי את משתמשי הנכסים הדיגיטליים שלנו ובדרך כלל נושא אופי פרטי או רגיש. כך למשל, המשתמשים מספקים באופן אוטומטי את ה- IP address שלהם, בהתאם לרשת או למכשיר בהם הם משתמשים. מידע זה נאסף על מנת לשפר את חוויית המשתמשים ולמטרות אבטחה. כמו כן, אנו אוספים מידע אישי הנמסר על-ידי המשתמשים באופן מודע ומרצונם החופשי במהלך השימוש בנכסים הדיגיטליים שלנו, כגון: שם פרטי, שם משפחה, מין, כתובת דואר אלקטרוני, סיסמא, מספר טלפון נייד, כתובת מגורים, מספר רכב, מספר תעודת זהות, פרטי כרטיס אשראי וכדומה. בנוסף, אנו אוספים מידע על פעולות שביצעו המשתמשים בנכסים הדיגיטליים השונים ובמכשיריהם, לרבות פעולות שביצוען החל אך לא הושלמו, נתוני מיקום מסוגים שונים, ככל שהמכשיר מאפשר זאת, ביחס למשתמש, ונתונים המתקבלים מצדדים שלישיים בהתאם למדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים והסכמתם של המשתמשים למסירת המידע, ובכלל זאת כל מידע שנקלט מן הדפדפן שברשות המשתמשים ו/או ממכשיר הטלפון החכם שברשותם, המיקום שלהם וכן כל הדפים בהם ביקרו. ייתכן כי בעתיד יתבקש מידע נוסף. לעתים, נשתמש במידע לא אישי ביחד עם מידע אישי לצורך המטרות המנויות במדיניות זו. כאשר נשתמש במידע לא אישי באופן מוצלב עם מידע אישי, נתייחס למידע המוצלב כמידע אישי. מובהר כי על המשתמש לאפשר לחברה גישה לשירותי מיקום באמצעות מכשיר הטלפון הנייד, וכי החברה תקבל גישה למידע בנוגע למיקום המשתמש כל עוד האפליקציה מופעלת במכשירו הנייד (גם אם לא נעשה בה שימוש אקטיבי). ניתן לבטל שירותי מיקום באמצעות הגדרות המכשיר.
 3. מובהר כי באפשרות המשתמשים להתחבר לחלק מהנכסים הדיגיטליים שלנו באמצעות חשבונם ברשתות חברתיות מסוימות (להלן "חשבון רשת חברתית"). במידה והמשתמשים בחרו להתחבר לנכסים הדיגיטליים המאפשרים באמצעות חשבון הרשת החברתית שלהם, אזי אותה רשת חברתית עשויה לספק לנו גישה למידע אישי המאוחסן עליהם במסגרתה, כגון שם מלא, כתובת דוא"ל, פרטי התחברות, רשימת חברים ברשת החברתית, תאריך לידה, מין ו/או כל מידע אחר המפורט והמוצג להם בהודעה המופיעה במהלך הליך האינטגרציה עם אותו חשבון רשת חברתית. אנא קראו הודעה זו בעיון רב כדי להבין איזה מידע זמין לנו דרך חשבון הרשת החברתית. להסרת ספק,  המשתמשים מסכימים בזאת כי המידע האמור לעיל ישמר אצלנו למטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו אף לאחר שהקישור בין חשבון הרשת החברתיות לחשבונם בנכסים הדיגיטליים שלנו יפקע, מכל סיבה שהיא. אם המשתמשים אינם מסכימים לתנאים אלה, לרבות להוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות הייעודיות של אותה רשת חברתית, עליהם להימנע מלעשות שימוש באפשרות התחברות זו.
 4. המידע שמסרו ו/או שנאסף אודות המשתמשים יישמר במאגרי המידע הרשומים כדין של החברה. המשתמשים מאשרים בזאת את העברת המידע שלהם לכל גוף קשור ו/או מסונף לחברה, וכן לספקי שירות אשר העברת המידע אליהם נדרשת לצורך השתתפות בפעילות ו/או מתן השירותים ו/או המוצרים באופן סדיר או  לצורך מילוי התחייבויות החברה לפי תנאי השימוש ו/או הוראות הדין, אשר כולם או מי מהם עשויים להימצא מחוץ לגבולות מדינת ישראל ובשל כך להיות כפופים לדיני הגנת הפרטיות של מדינות אחרות בעולם, לרבות מדינות שאינן מעניקות הגנה זהה לזו שמעניק הדין הישראלי לפרטיותם של המשתמשים. המשתמשים מאשרים באופן מפורש לחברה להעביר את המידע שנאסף עליהם, בהתאם למדיניות הפרטיות, גם למדינות אלה.
 5. המשתמשים אינם מחויבים למסור מידע אישי על פי חוק. המשתמשים מסכימים ומצהירים בזאת שהמידע האישי שנאסף עליהם ו/או שהם מספקים לנו נמסר בהסכמתם ומרצונם החופשי, לרבות על מנת שנוכל לספק עבורם גישה, מוצרים ושירותים מוצעים במסגרת הנכסים הדיגיטליים שלנו, וכן הם מסכימים כי נשמור את המידע כאמור במאגר המידע שלנו בהתאם למטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו לעיל ולהלן.
ד. השימוש במידע
 1. השימוש במידע שיתקבל אודות המשתמשים עקב שימושם בנכסים הדיגיטליים שלנו ייעשה בהתאם להוראות מדיניות הפרטיות ו/או על פי הוראות הדין, בין השאר, על מנת:
 • לאפשר את שימושם בנכסים הדיגיטליים;
 • יצירת קשר עמם;
 • לשפר ולהעשיר את השירותים, הפעילויות והתכנים המוצעים בנכסים הדיגיטליים, לרבות על בסיס מיקומם הפיזי של המשתמשים ופעילותם בקניוני הקבוצה;
 • להצליב, לאפיין, ולהעשיר את הנתונים והמידע האישי שנאסף או התקבל אודות המשתמשים לצורך כל אחת מהמטרות המנויות לעיל ולהלן;
 • לשנות ו/או לבטל שירותים, פעילויות ותכנים שקיימים בנכסים הדיגיטליים;
 • לאפשר השתתפות בפעילויות ו/או רכישת ו/או אספקת מוצרים ו/או שירותים המופיעים בנכסים הדיגיטליים, לרבות באמצעות הרכישות הקבוצתיות – וכן פרסום מידע ותכנים;
 • להתאים את המודעות ו/או העסקאות שיוצגו בעת הביקור בנכסים הדיגיטליים לתחומי ההתעניינות של המשתמשים או למיקום שלהם;
 • לשלוח למשתמשים הודעות תפעוליות והתראות בדרכים שונות ובין היתר באמצעות  המייל, באמצעות מסרונים או באמצעות התראות קופצות במכשירם (push notifications), כגון מסרון המכיל קוד הזדהות לשם גישה לנכסים הדיגיטליים, או לשם שחזור סיסמא, או הודעות שונות לרבות ביחס לפעולותיהם, אישורי ביצועי פעולות או הוראות ביצוע ושימושים שונים בשירותים;
 • לאפשר שימוש חוזר ורכישת מוצרים ו/או שירותים חוזרת בנכסים הדיגיטליים;
 • בכדי למנוע שימוש לא חוקי ו/או לא מורשה בנכסים הדיגיטליים.
 1. המידע בו יעשה שימוש יהיה בחלקו מידע סטטיסטי שאינו מזהה אישית.
ו. דיוור שיווקי
 1.  ככל שהמשתמשים התעניינו ו/או רכשו מהחברה מוצרים ו/או שירותים, או אם הסכימו לקבל דיוור שיווקי מהחברה באחד מהנכסים הדיגיטליים שלנו, לפי העניין, החברה ו/או מי מטעמה ישלחו לאותם משתמשים מידע שיווקי ופרסומי הכולל עדכונים, הצעות, הטבות ומבצעים וכיו"ב באמצעים דיגיטליים, לרבות בדוא"ל, במסרים מיידיים ובהודעות SMS. ככל שהמשתמשים אינם מעוניינים לקבל את הדיוור כאמור, יש ביכולתם לבטל את הסכמתם בכל עת במסגרת הדיוור עצמו ואף להסיר עצמם מרשימת התפוצה באמצעות שליחת דוא"ל לכתובת: support@gcommerce.co.il .
 2. החברה עשויה לבצע פניות בדיוור ישיר ביחס למשתמשים, כמשמעות מונח זה בחוק הגנת הפרטיות, כלומר, פניות מותאמות אישית על בסיס המידע שנאסף אודות המשתמשים, בקשר עם הפעילויות, המוצרים והשירותים של החברה ושל שותפיה העסקיים. ככל שהמשתמשים אינם מעוניינים לקבל פניות מותאמות אישית, יש ביכולתם לפנות לחברה ולבקש שלא לקבל עוד פניות מותאמות כאמור באמצעות שליחת דוא"ל לכתובת: support@gcommerce.co.il.
ז. מסירת מידע לצדדים שלישיים
 1. החברה לא תמכור ו/או תשכיר ו/או תעביר את המידע האישי המזהה אודות המשתמשים, כפי שנמסר לה על-ידם, כולו או חלקו, לצד שלישי כלשהו, למעט לכל גוף קשור ו/או מסונף אליה (חברת בת, חברת אם, חברה אחות וכו').
 2. על אף האמור לעיל, החברה תהיה רשאית לחשוף את המידע האישי אודות המשתמשים, כולו או חלקו, לצדדים שלישיים כלשהם לצורך כל אותן מטרות המנויות במדיניות זו, בכפוף להתקיימות אחד או יותר מהתנאים הבאים:
 • המידע המועבר אינו מידע המזהה אישית את המשתמשים או שהוא מידע שעבר אנונימיזציה בכל דרך שהיא.
 • התקבלה הסכמת המשתמשים לחשיפת מידע זה, לרבות במסגרת הסכמתם המפורשת לפעולות דיוור ישיר;
 • חשיפת המידע או חלקו לגורמים מסוימים נדרשת לשם ו/או במסגרת ו/או בקשר לאספקת השירותים ו/או המוצרים ו/או השתתפות בפעילות, ובכלל זאת תמסור החברה מידע אישי ביחס למשתמשים לספקי שירותי סליקה, לבתי העסק מהם נרכשו מוצרים באמצעות האתר ולחברת השילוח או מפעילת תאי מסירה (לוקרים) למוצרים. יש להדגיש, כי אלא אם נאמר אחרת, לגורמים אלה אין זכות להשתמש במידע זה מעבר למטרה שלשמה סופק; מובהר כי מאגרי המידע של גורמים אלה שעשויים להימצא מחוץ לגבולות מדינת ישראל ובשל כך להיות כפופים לדיני הגנת הפרטיות של מדינות אחרות בעולם, לרבות מדינות שאינן מעניקות הגנה זהה לזו שמעניק הדין הישראלי לפרטיותם של המשתמשים. המשתמשים מאשרים באופן מפורש לחברה להעביר את המידע שנאסף עליהם, בהתאם למדיניות הפרטיות, גם למדינות אלה;
 • כאשר מסירת המידע נדרשת על פי חוק ו/או במידת הצורך במסגרת הליכים משפטיים, לרבות במקרה שבו יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטי המשתמשים או את המידע לצד שלישי;
 • במקרה של מחלוקת משפטית שתחייב את חשיפת פרטי המשתמשים;
 • במקרה בו ימצא, כי פעולות המשתמשים בנכסים הדיגיטליים מפרות את תנאי השימוש או הינן מנוגדות לדין, לרבות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא;
 • במקרה שבו החברה תעביר בכל צורה שהיא את פעילות אחד או יותר מהנכסים הדיגיטליים לתאגיד כלשהו וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות הנכסים הדיגיטליים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפי המשתמשים את הוראות מדיניות הפרטיות.
ח. טכנולוגיות איסוף מידע
 1. הנכסים הדיגיטליים של החברה ו/או צדדים שלישיים יכולים, עשויים וישתמשו בטכנולוגיה המקובלת בתעשייה ומוכרת כ"עוגיות" (Cookies) ו-Flash ו/או טכנולוגיות איסוף מידע אחרות (להלן "טכנולוגיות איסוף מידע"), לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בנכסים הדיגיטליים, לאימות פרטים, כדי להתאים את הנכסים הדיגיטליים להעדפותיהם האישיות של המשתמשים ולצורכי אבטחת מידע.
 2. טכנולוגיות איסוף מידע אלה שומרות מידע על גבי מכשיר המשתמשים ומחשביהם ולעתים גם בשרתי החברה או בשרתים של נותני שירותים של החברה ומאפשרות לנו להפעיל מאפיינים מסוימים באופן אוטומטי, וכן להקל ולפשט את חוויית השימוש בנכסים הדיגיטליים.
 3. ניתן לנטרל חלק מטכנולוגיות איסוף המידע, כך למשל דפדפני אינטרנט מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת עוגיות ו/או לחסום או למחוק אותן ממכשיר המשתמש. עם זאת, יש לשים לב מחיקה, חסימה וכל שינוי אחר עשויים להגביל את החוויה המקוונת של המשתמשים בנכסים הדיגיטליים. אנא עיינו בהוראות המצויות בדפדפן שלכם או במסך ה"עזרה" על מנת ללמוד עוד על פונקציות אלה. כמו כן, ייתכן שחלק מטכנולוגיות איסוף המידע יעבירו מידע שייאסף לשרתי החברה או לשרתים של נותני שירותים של החברה. מידע שהועבר כאמור, לא יימחק גם אם תחסמו או תמחקו אותו ממכשירכם.
 4. יובהר כי כאשר מדובר בעוגיות הנוצרות או מופעלות על ידי צדדים שלישיים, לחברה אין שליטה על הצפנת הנתונים הנשמרים בהן ועל הגישה למידע, כמו גם הצלבתו עם פרטי מידע נוספים, ושימושים כאמור כפופים למדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים.
ט. פרסומות ואתרים של צדדים שלישיים
 1. ייתכן שהחברה תתיר לחברות אחרות לפרסם את מוצריהן/שירותיהן בנכסים הדיגיטליים. מודעות אלה מגיעות ממחשביהן של אותן חברות, ועל מנת לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה עשויות להציב טכנולוגיות איסוף מידע כגון Cookies במחשבך ובמכשיר הנייד של המשתמשים. טכנולוגיות איסוף מידע אלה מאפשרות להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפו המשתמשים, בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקישו. השימוש שחברות אלה עושות בטכנולוגיות איסוף המידע שלהן כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות פרטיות זו. החברה אינה ולא תהא אחראית למדיניות הפרטיות של חברות אלה או לתוכן המופיע בפרסומות שלהן או באתרים או בתכנים אליהם הפרסומות מקשרות ו/או לכל פעילות הנובעת כתוצאה משימוש בטכנולוגיות איסוף המידע של אותן חברות אחרות.
י. אבטחת מידע
 1.  בנכסים הדיגיטליים ובמאגרי המידע של החברה מיושמות מערכות ונהלים לאבטחת מידע, והיא משקיעה מאמצים סבירים ומקובלים ביישום ובשמירה על אבטחת הנכסים הדיגיטליים והמידע האישי של המשתמשים. ואולם, בעוד שמערכות, נהלים ומאמצים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אין הם מעניקים ביטחון מוחלט. לפיכך, אין התחייבות שהנכסים הדיגיטליים ומאגרי המידע של החברה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם. המשתמשים מסכימים למסירת המידע ואיסופו בהתאם למדיניות הפרטיות ונוטלים על עצמם את הסיכון לקיומם של אירועי אבטחת מידע שבעקבותיהם תושפע סודיות, שלמות או הזמינות של המידע האמור.
יא. שימוש על-ידי ילדים
 1. על מנת לעשות שימוש בחלק מהנכסים הדיגיטליים, על המשתמשים להיות מעל גיל שמונה-עשרה (18). אנו שומרים על זכותנו לבקש הוכחת גיל בכל שלב, באופן שנוכל לוודא כי משתמשים מתחת לגילאים אלה אינם משתמשים בנכסים הדיגיטליים. אם הנך הורה לילד מתחת לגילאים אלה והנך סבור שילדך מסר פרטים אישיים לחברה, הנך רשאי ליצור עמנו קשר באמצעות פרטי הקשר המופיעים להלן ולבקש למחוק את המידע כאמור. במקרה שיובא לידיעתנו כי אדם מתחת לגילאים אלה עושה שימוש בנכסים הדיגיטליים של החברה, נהיה רשאים לחסום משתמש ונעשה כל מאמץ על מנת למחוק מיידית כל מידע אישי בנוגע לאותו משתמש כאמור.
יב. זכות לעיון ותיקון במידע
 1. בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, כל אדם זכאי לעיין במידע האישי המוחזק אודותיו ונשמר במאגר מידע. על כן, החברה תאפשר למשתמשים, ככל שנשמר עליהם מידע כאמור, לבקש לעיין במידע זה. באם המשתמשים מעוניינים בעיון במידע כאמור, יש ביכולתם לפנות לחברה בכתב בדרכים הקבועות בתקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), התשמ"א-1981 או בפנייה לכתובת הדוא"ל: support@gcommerce.co.il .
 2. משתמשים שעיינו במידע שלהם כאמור לעיל, ומצאו כי המידע אינו נכון, שלם ברור או מעודכן, רשאים לבקש לתקן או למחוק את המידע. באם המשתמשים מעוניינים לעשות כן, יש ביכולתם לפנות לחברה בכתב בדרכים הקבועות בתקנות או בפנייה לכתובת הדוא"ל: support@gcommerce.co.il. אין בפנייה כאמור כדי לחייב את החברה לתקן או למחוק את המידע בהתאם לבקשה.
יג. שינויים במדיניות הפרטיות
 1. הוראות מדיניות פרטיות זו הינן חלק בלתי נפרד מהנכסים הדיגיטליים ומהמידע הנאסף במסגרתם, ואין להפריד אותן, בכל דרך שהיא מתנאי השימוש הרלוונטיים לכל נכס דיגיטלי שלנו. החברה שומרת על הזכות לשנות מדיניות פרטיות זו בכל זמן, ומבקשת מכלל המשתמשים לשוב ולבקר בדף זה לעיתים קרובות ככל הניתן. אנו נודיע למשתמשים על כל שינוי מהותי בתנאי מדיניות פרטיות זו במסגרת הנכס הדיגיטלי הרלוונטי ו/או נשלח למשתמשים הודעת דואר אלקטרוני בנוגע לשינויים לכתובת הדוא"ל שנמסרה לנו במסגרת השימוש בנכסים הדיגיטליים. שינויים מהותיים ייכנסו לתוקף שבעה (7) ימים לאחר שהודעה נמסרה בנכס הדיגיטלי הרלוונטי או נשלחה בדואר אלקטרוני, לפי המוקדם. כל שאר השינויים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף בתאריך העדכון האחרון של מדיניות פרטיות זו, והמשך השימוש בנכסים הדיגיטליים של החברה לאחר תאריך העדכון האחרון יהווה הסכמה של המשתמשים לכך שהשינויים יחייבו אותם. במידה שמדיניות הפרטיות תתוקן בכדי להיענות לכל דרישה חוקית, התיקונים עשויים להיכנס לתוקף באופן מידי, או כפי שנדרש על פי הדין, וללא כל הודעה מוקדמת.
יד. שאלות
 1. אם יש לכם שאלות כלשהן, או הערות אחרות בנוגע למדיניות פרטיות זו, הנכם מוזמנים לשלוח לנו הודעת דואר אלקטרוני לכתובת support@gcommerce.co.il, ואנו נעשה את מירב המאמצים לחזור אליכם תוך זמן סביר.תאריך עדכון: 3 אוקטובר 2023