קבלת תנאי שימוש

שימוש באתר זה www.groo.co.il או בכל אתר שיחליף אותו או יתווסף אליו לרבות באפליקציה המותאמת לטלפונים חכמים ("האתר"), על ידך - משתמש הקצה ("משתמש הקצה"), הגשת הצעה לרכישה, הרשמה לאתר ו/או פתיחת חשבון באתר, מהווים, כל אחד מהם, הסכמה לתנאי השימוש שלהלן, שנקבעו על ידי גרופר קניות חברתיות בע"מ ח.פ. 514473230, שכתובתה רחוב התע"ש 16, כפר-סבא ("GROO").
במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש שלהלן ("תנאי השימוש"), עליך להימנע משימוש באתר.
כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד GROO, האתר, בעלי האתר, מנהלי GROO, דירקטורים ב-GROO, סוכניהם, שלוחיהם ו/או כל מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות GROO על פי תנאי השימוש.
רק הכללים שיפורסמו בתנאי שימוש אלו יחייבו את GROO כלפי מבצעי הפעולות באתר.
GROO שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אולם כל שינוי יחול אך ורק על שוברים למוצרים ו/או לשירותים שנרכשו לאחר השינוי.
תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.
א. השימוש באתר

 1. כללי

  1. האתר מופעל על ידי GROO ומספק שירות מקוון (On-line) ברשת האינטרנט, המספק בין השאר שירותי סחר אלקטרוני ושירותי ביצוע עסקאות.

  2. GROO מציעה למכירה באתר, בין השאר, שוברים בשיטת המכירה הקבוצתית, אשר ניתן להחליפם במוצרים ו/או בשירותים אצל ספקי המוצרים ו/או השירותים ("בית העסק", "בתי העסק", לפי העניין).

  3. למען הסר ספק, GROO אינה מוכרת ו/או מספקת את המוצרים ו/או את השירותים המוצגים באתר, אשר ניתן לרוכשם מבית העסק באמצעות מימוש השוברים הניתנים לרכישה על ידי משתמש הקצה, לרבות במסגרת הרכישה הקבוצתית.

  4. המוצרים ו/או השירותים, אשר לשם רכישתם מבית העסק ניתן להשתמש בשוברים הנמכרים באתר במסגרת קבוצת הרכישה, מוצעים על ידי בתי העסק השונים ולא על ידי GROO.

  5. GROO מעמידה לרשות בתי העסק את האתר כבמה להצגת מוצרים ו/או שירותים ואין לראות ב-GROO כמי שמוכרת את המוצרים ו/או מספקת את השירותים ואין לראות ב-GROO כמי שחבה באחריות כלשהי בגינם.

  6. תנאי השימוש הם הסכם הקובע את תנאי השימוש שיחולו על שימוש באתר על ידך - משתמש הקצה. על ידי שימוש באתר, אתה – משמש הקצה, מסכים לנהוג על פי כל תנאי השימוש המפורטים לעיל ולהלן.

  7. זכות השימוש באתר הינה אישית למשתמש הקצה ולא ניתנת להעברה לכל צד ג'.

  8. משתמש הקצה הינו האחראי הבלעדי להגנה על סודיות הסיסמא/ות לאתר ו/או בכל הקשור בו.

  9. משתמש הקצה מכיר בכך שהשימוש באינטרנט כרוך לעיתים בהפרעות, שאינן בשליטת GROO, וש-GROO לא תהיה אחראית לכל שיבוש ולכל איבוד מידע בזמן העברת מידע על גבי האינטרנט. ייתכן והאתר יהיה לא זמין מעת לעת מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תחזוקה שוטפת. בשל נסיבות התלויות ב-GROO וכן בשל נסיבות אשר אינן תלויות ב-GROO, יתכן שגישה לאתר תופרע, תושעה ו/או תופסק, באופן זמני או לצמיתות. הנך פוטר את GROO בגין כל נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שייגרמו לך עקב האמור לעיל.

  10. ל-GROO תהיה הזכות, בכל עת, לשנות ו/או להפסיק כל מאפיין ו/או תכונה ו/או שימוש של האתר, לרבות תוכן, שעות פעילות וציוד הנדרש לצורך גישה ושימוש באתר. GROO רשאית להפסיק הפצתו של כל מידע, רשאית לשנות או להפסיק כל שיטת העברת מידע ורשאית לשנות את מהירויות העברת המידע או כל מאפיין אותות ו/או מאפיין שידור אחרים.

  11. אתה מאשר בזאת כי הנך בעל כשרות משפטית ובגיל מספק על פי חוק ליצור חוזה מחייב. עלייך להיות בן 18 לפחות כדי שתהיה כשיר להשתמש באתר.

 2. נראות העסקאות באתר - כללי

  1. תמונות/סרטוני וידאו המוצגים באתר הינם להמחשה בלבד ואינן מחיבות את האתר.

  2. בעסקאות רהיטים, תיתכן סטייה בגודל הרהיט, של עד 2% במידות המצוינות בעסקה.

 3. שינוי תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות

  1.  שומרת לעצמה את הזכות לשנות, ובכלל זה להפסיק, להשעות ו/או לבטל, את תנאי השימוש ו/או את מדיניות הפרטיות, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ואף ללא סיבה וכן ללא חובת נימוק וללא חובה למסור הודעה בנדון.

  2. במידה ו-GROO תערוך שינויים מהותיים בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות ובכלל זה שינויים הנוגעים להוספת עמלות ותשלומים נוספים), GROO תודיע לך על כך על ידי משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני עימה נרשמת ופתחת חשבון אצל GROO ו/או על ידי פירסום הודעה בדבר השינוי האמור באתר.

  3. כל שינוי בתנאי השימוש ו/או במדינויות הפרטיות יחול החל ממועד השינוי, אלא אם מדובר בשינוי מהותי שאז יחול החל ממועד משלוח הודעת הדואר האלקטרוני האמורה לעיל או ממועד פירסום ההודעה באתר, על פי המוקדם ביניהם, ובתנאי ששינויים אלו לא יחולו על שוברים שנרכשו לפני המועד הקובע לתחולת השינויים האמורים.

  4. השינויים האמורים בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות, יחולו באופן מיידי על כל משתמשי האתר, אלא אם מדובר בשינוי מהותי שאז כאמור יחולו השינויים החל מתן ההודעה האמורה באמצעות הדואר האלקטרוני או פרסום ההודעה האמורה באתר, וכל שימוש באתר על ידי משתמש קצה אחרי ביצוע השינויים האמורים תיחשב הסכמה וקבלה של השינויים האמורים על ידי משתמש הקצה.

  5. אנו ממליצים לך לקרוא מחדש, מעת לעת, את תנאי השינוי ומדיניות הפרטיות שלנו, כדי להיות מועדכן בשינויים בהם.

 4. ציוד
  משתמש הקצה יהיה אחראי לקבלת ולאחזקת טלפון, קו תקשורת, מחשב, חומרה וכל ציוד אחר הנדרש ("הציוד"), ככל שנדרש, על מנת לקבל גישה ולעשות שימוש באתר ולכל העלויות הכרוכות בכך. GROO לא תהיה אחראית לכל הנזקים לציוד ו/או לתוכנה ו/או למידע של משתמש הקצה כתוצאה משימוש באתר.

 5. כללי התנהגות למשתמש הקצה

  1. האתר הינו קניינה הפרטי של GROO. כל פעילות באתר חייבת להיות בהתאם לתנאי השימוש.

  2. GROO דורשת כי כל פעילות של משתמש הקצה באתר ו/או בקשר לאתר חייבת להיות למטרות חוקיות בלבד.

  3. משתמש הקצה לא יפרסם או ישדר דרך האתר כל חומר, אשר מפר בכל דרך שהיא את זכויותיהם של אחרים או כל חומר לא-חוקי, מאיים, פוגעני, מטעה, מעליב, משמיץ, דוחה, חודר/מפר פרטיות, וולגרי, גס, מגונה או באופן אחר מעורר התנגדות, מעודד התנהגות פלילית, מקים עוולה אזרחית ו/או שמפר בדרך אחרת כל חוק ו/או דין ו/או אשר מכיל דבר פרסום או שידול בקשר למוצרים או שירותים כלשהם, זאת ללא הסכמתה המפורשת של GROO בכתב ומראש.

  4. כל התנהגות מצד משתמש קצה אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי של GROO מגבילה ו/או מונעת ו/או מפריעה למשתמש קצה אחר מלהשתמש ולהנות מהאתר הינה אסורה.

  5. משתמש הקצה לא יעשה שימוש באתר על מנת לפרסם ו/או לשדל מטעמים מסחריים, דתיים, פוליטיים, לא מסחריים ו/או אחרים, לרבות שידול משתמשי האתר להפוך משתמשים של שירותים אחרים אשר, במישרין או בעקיפין, מתחרים או עלולים להתחרות ב-GROO. האמור בסעיף 4 זה יחול לטובתה של GROO ו/או לטובת כל מי מטעמה, מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי של GROO.

 6. הזכות לרכוש ולהשתתף במכירה באתר

  1. רשאי להשתתף בכל אחת משיטות המכירה באתר כל תושב ישראלי אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט, תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות.

  2. GROO רשאית למנוע ממך את ההשתתפות במכירות באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי, אף מבלי סיבה, ומבלי למסור הודעה על כך או לנמק.

  3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא GROO רשאית למנוע ממך להשתתף באיזה מהמכירות ולהגיש הצעות, בין השאר, בכל אחד מהמקרים הבאים: אם הפרת את תנאי השימוש; ו/או אם מסרת במתכוון פרטים שגויים; ו/או אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע ב-GROO או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות החברה ובתי העסק; ו/או אם כרטיס האשראי שברשותך ושפרטיו נמסרו לאתר נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

 7. קניין רוחני, זכויות יוצרים וסימני מסחר

  1. כל דבר באתר הוא רכושה הקנייה הבלעדי של GROO או שנעשה בו שימוש תחת הרשאה מפורשת מבעל הזכויות. כל העתקה, הפצה, שידור, פירסום, יצירת קישור או שינוי בדרך אחרת של האתר מבלי הסכמה מוקדמת מפורשת בכתב מ-GROO, אסורה בהחלט. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות יוצרים, זכויות סימני מסחר או זכויות קניין רוחני אחרות, באופן שעלול להשית על משתמש הקצה עונשים ו/או קנסות פלילים ו/או אזרחיים.

  2. האתר מכיל חומר המוגן על פי דיני זכויות יוצרים, סימני מסחר ותוכן ומידע קנייני אחר, לרבות טקסט, תוכנה, תמונות, וידאו, גרפיקה, מוזיקה וצלילים. למשתמש הקצה אסור לשנות, לפרסם, לשדר ו/או להשתתף בהעברה או מכירה, ליצור עבודות נגזרות או לנצל את התוכן באתר בכל אופן אחר, בשלמותו או בחלקו. אלא אם נקבע אחרת במפורש על פי חוק, כל העתקה, הפצה, שידור, פירסום או ניצול מסחרי של חומר מהאתר, ללא אישור מפורש מ-GROO או מבעל הזכויות בו, הינו אסור. במידה שהעתקה, הפצה, שידור, פירסום, של חומר מוגן בזכויות יוצרים, הינה מותרת, לא יעשו כל שינויים ו/או מחיקות של קרדיט ליוצר, סימני מסחר או הודעת בדבר זכויות היוצרים. משתמש הקצה מכיר בכך שהוא אינו רוכש כל זכויות בעלות על ידי הורדה מהאתר ו/או הורדה מהודעות שקיבל מ-GROO - גרו (download) של החומר המוגן מהאתר. כל סימני המסחר של GROO המופיעים באתר הינם בבעלות בלעדית ומלאה של GROO.

  3. משתמש הקצה לא יעלה לאתר (upload), יפרסם או ינגיש בדרך אחרת באתר כל חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר או זכויות קנייניות אחרות מבלי הרשאה מפורשת של בעלי זכויות היוצרים, סימני המסחר והזכויות הקנייניות האחרות. משתמש הקצה יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק הנובע מהפרה של זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קנייניות אחרות וכל נזק אחר הקשור לכך. על ידי הצגת חומר בכל איזור פומבי באתר, משתמש הקצה מצהיר שהבעלים של חומר זה נתן ל-GROO זכות ורישיון בלתי הדיר, לא בלעדי, לא מוגבל בזמן וללא תמורה, לעשות שימוש, לשכפל, להעתיק, לשנות, להתאים, לפרסם, לתרגם ולהפיץ את החומר האמור (כולו או חלקו) בכל העולם וכן לשלב חומר זה ביצירות אחרות בכל אופן, בכל מדיה ובכל טכנולוגיה הידועות כיום או שיהיו בעתיד, באופן המקסימלי הניתן לגבי כל זכות יוצרים הקיימת בחומר האמור. משתמש הקצה מרשה גם לכל משתמש קצה אחר לגשת, לצפות, לאחסן, לשכפל ולהעתיק את החומר לשימוש האישי של אותו משתמש הקצה. משתמש הקצה מעניק ל-GROO את הזכות לערוך, לשכפל להעתיק, לפרסם ולהפיץ כל חומר שנעשה זמין באתר על ידו. האמור בסעיף 6 זה יחול לטובתה של GROO וכן לטובת כל מי מטעמה, מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי של GROO.

 8. היעדר אחריות

  1. משתמש הקצה מסכים בזאת מפורשות שהשימוש באתר הוא על אחריותו וסיכונו הבלעדי. GROO, הגופים המסונפים לה, עובדיהם, סוכניהם, שלוחיהם, בתי העסק, צדדים שלישיים המספקים תוכן ובעלי רישיונות וכל מנהליהם, הדירקטורים, עובדיהם, סוכניהם ושלוחיהם אינם מצהירים ואינם מתחייבים שהשימוש באתר יהיה נטול הפרעות ו/או חסר תקלות ו/או נטול טעויות ו/או יינתן כסדרו בלא הפסקות, כמו כן הם אינם ערבים לתוצאות שעלולות להיות מושגות משימוש באתר וכן אינם ערבים לדיוק, למהימנות או לתוכן של כל מידע, שירות או שוברים שיסופקו באמצעות האתר.

  2. הגישה לאתר מסופקת "כמות שהוא" ("AS-IS" ו-"AS-AVAILABLE"). בית העסק אחראי לפרסום ההצעה ומימוש השובר. GROO אינה מספקת כל מצג, אחריות, הצהרה או תנאי, בין במפורש ובין במשתמע, לרבות לגבי אי הפרת זכויות קנייניות או חוזיות.

  3. GROO אינה מייבאת, מייצרת, משווקת, מוכרת ו/או מספקת את המוצר ו/או השירות שיש בדעתך לרכוש באתר ולפיכך אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי למוצרים, שילוחם ו/או יבואם לארץ, טיבם, התאמתם לצרכיך ו/או למפרט הטכני. 

  4. המוצרים והשירותים באתר מוצגים בתום לב ובאחריות בתי העסק, ואין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד החברה לגבי אופיים של המוצרים ו/או השירותים, תכונותיהם, שילוחם ו/או יבואם לארץ, טיבם, שמות היצרנים/ספקים/בתי העסק וכיו''ב.

  5. GROO לא תישא במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הצעתך לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהגיש הצעתך או לעדכן אותה.

  6. החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

  7. מבלי לגרוע מהאמור לעיל GROO לא תהיה אחראית, בגין כל נזק, בין אם ישיר ובין אם עקיף, אשר נגרם עקב שימוש באתר.

 9. הגבלת אחריות
  בשום מקרה, GROO לא תהיה חבה בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד, תוצאתי ו/או עונשי, הנובע ו/או קשור להסכם זה.
  בשום מקרה, חבותה ואחריותה של GROO, בשל שובר ו/או בקשר אליו, לא תהיה גבוהה מהסכום שנסלק עבור משתמש הקצה באמצעות האתר בגין אותו שובר, וסך האחריות והחבות הכוללת של GROO הנובעת או הקשורה להסכם זה, לא תהיה גבוהה יותר מהסכומים שנסלקו עבור אותו משתמש קצה באמצעות האתר במשך שלושת החודשים שקדמו למועד העלאת הטענה הרלוונטית על ידי משתמש הקצה נגד GROO.

 10. בקרה, פיקוח ומעקב
  ל-GROO תהיה הזכות, אך לא החובה, לבקר, לפקח ולעקוב אחר התוכן באתר בכל עת, לרבות בחדרי הצ'ט ובפורומים, ככל שיהיו חלק מהאתר, לקבוע האם השימוש באתר נעשה בהתאם להסכם זה ובהתאם לכל הכללים שיקבעו, ככל שיקבעו, על ידי GROO, כמו גם התאמה לכל חוק, דין, תקנה, רגולציה ו/או בקשה/הוראה של גוף מוסמך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, GROO תהיה זכאית, אך לא מחויבת להסיר כל חומר, אשר GROO סוברת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, שהוא מפר את תנאי הסכם זה או שמעורר כל התנגדות.

 11. פרטיות
  משתמש הקצה מכיר בזאת שכל הדיונים, דירוגים, הערות, שירות לוח המודעות, חדרי הצ'ט ו/או כל תשתיות ההודעות, הממסרים והפוסטים באתר ("קהילות") הם פומביים ואינם תקשורות פרטיות, ולכן צדדים שלישים רשאים לקרוא את התקשורות של משתמש הקצה מבלי ידיעתו. GROO אינה שולטת או נותנת חסות לתוכן, להודעות או למידע הנמצא בכל קהילה ולכן GROO מסתלקת באופן מפורש מכל חבות הנוגעת לקהילות ואינה אחראית לשום תוצאה הנובעת מהשתתפות משתמש הקצה בקהילות. כל מידע שמשתמש קצה מפרסם באתר, בין אם בחדרי הצ'ט, בחדרי הדיונים, על לוחות המודעות או בכל דרך אחרת, אינו מידע שחלה עליו סודיות כלשהי. על ידי פרסום הערות, הודעות ו/או מידע אחר באתר, משתמש הקצה מקנה ל-GROO את זכות השימוש באותן הערות, הודעות ו/או מידע אחר לצורך קידום מכירות, פירסום, חקר שוק וכן לכל מטרה חוקית אחרת מבלי הגבלה של טריטוריה, זמן או כל הגבלה אחרת. למידע נוסף אנא עיין במדיניות הפרטיות של GROO.

 12. הענקת רישיון
  על ידי פרסום תקשורות באתר או דרכו, משתמש הקצה יהא כמי שנתן ל-GROO רישיון בלתי הדיר, לא בלעדי, לא מוגבל בזמן וללא תמורה, לעשות שימוש, לשכפל, להעתיק, לשנות, לפרסם, לערוך, לתרגם, להפיץ, לבצע ולהציג את התקשורות לבד או יחד עם יצירות אחרות בכל צורה, מדיה או  טכנולוגיה הידועות כיום או שיהיו בעתיד, ללא מגבלות טריטוריה או זמן וכן לתת רישיונות משנה לגבי זכויות אלו.

 13. שיפוי ושחרור
  משתמש הקצה מסכים להגן על, לשפות ולפצות את GROO ואת הגופים המסונפים לה ומנהליהם, הדירקטורים בהם, עובדיהם, סוכניהם ושלוחיהם מפני כל תביעה ו/או דרישה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורכי דין, הנובעים או הקשורים לפעילותו שלא על פי תנאי שימוש אלה ו/או שלא כדין.
  משתמש הקצה הנו האחראי הבלעדי לכל אינטראקציה עם בית העסק ועם משתמשים אחרים באתר. משתמש הקצה משחרר את GROO מכל תביעה, דרישה, חבות הקשורים לכל מוצר ו/או שירות של בית עסק, לכל פעולה של בית עסק, לרבות כשל של בית העסק לפעול בהתאם לכל דין וכן כשל של בית העסק לקיים את תנאי השובר, וכן לגבי כל אינטראקציה, בין אם מקוונות ובין אם לאו, עם כל משתמש קצה אחר.

 14. ביטול הסכם זה
  GROO רשאית לבטל הסכם זה בכל עת ומכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהיה חייבת למסור הודעה על כך למשתמש הקצה. ביטול הסכם זה לא יפגע בהמשך תחולת תניות שעל פי טבען להישאר בתוקף אף לאחר ביטול חוזה, לרבות התניות סעיפים 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 ו- 12.

 15. סימני מסחר
  "GROO" וכן כל סימן מסחר אחר המופיע באתר המכיל את המילה "GROO", בין שמדובר סימן מסחר המכיל מילים/אותיות בלבד ובין שמדובר סימן מסחר מעוצב, הנו סימן מסחר של גרופר קניות חברתיות בע"מ, מהווה חלק מקניינה וכל הזכויות בקשר לכך שמורות עמה. כל סימני המסחר האחרים המופעים באתר הינם קניינם של בעליהם החוקיים.

 16. תוכן צדדים שלישיים
  כל תוכן של צד שלישי המופיע באתר, לרבות, דעות, המלצות, עצות, הצהרות, שירותים וכן כל מידע אחר או תוכן אחר המבוטא או מונגש על ידי צדדים שלישיים, לרבות על ידי ספקי תוכן או מידע וכן על ידי כל משתמש קצה ("תוכן צד שלישי"), נעשה על ידם ועל אחריותם הבלעדית ולא על ידי GROO ול-GROO לא תהיה כל אחריות בקשר לכך.
  GROO לא נותנת חסות ולא אחראית לדיוק, לנכונות, לשלמות ולשימושיות של כל תוכן צד שלישי. בשום נסיבות, GROO לא תהיה אחראית וכן לא תחוב בגין כל נזק ו/או הפסד שנגרמו בשל הסתמכות משתמש קצה על מידע שהושג דרך האתר. זוהי אחריותו של משתמש הקצה להעריך את הדיוק, הנכונות, המהימנות, השלמות ו/או השימושיות של כל תוכן צד שלישי הקיים באתר.
  ייתכן והאתר יכיל קישורים לאתר אינטרנט של צדדים שלישיים. קישורים אלו ניתנים לנוחות משתמש הקצה בלבד ואינם מעידים על מתן חסות של GROO לתכנים הנמצאים באתרי אינטרנט אלו. GROO אינה אחריות לכל מצג ו/או תוכן, של אותם אתרי אינטרנט אליהן קיים לינק באתר וכן אינה אחראית לדיוק, לנכונות, למהימנות, לשלמות ו/או לשימושיות של כל תוכן ומידע המופיע באתרי אינטרנט אשר לינק אליהם מופיע באתר. משתמש הקצה מודע לכך שייתכן שביקור באתר אינטרנט שלינק אליו מופיע באתר יגרום לו לנזקים נוספים, לרבות עקב וירוסים, רוגלות, ותוכנות זדוניות אחרות. אם משתמש הקצה מחליט להיכנס לאתר אינטרנט של צד שלישי דרך לינק המופיע באתר, הוא עושה זאת על אחריותו ובלעדית כאשר כל הסיכונים בנוגע לכך רובצים עליו. GROO לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם ו/או עלול היה להיגרם לך כתוצאה משימוש או כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע באתרי האינטרנט שתגיע אליהם באמצעות הקישורים באתר.

 17. משלוח הודעות על ידי GROO ו/או מי מטעמה למשמשי הקצה
  על מנת שתהיה מעודכן בהצעות המתפרסמות באתר מעת לעת, GROO חפצה לשלוח לך הודעות דואר אלקטרוני ומסרונים לעידכונך בנדון, וזאת לכתובת הדואר האלקטרוני ולמספרי הטלפון שמסרת ל-GROO בכל שימוש באתר ו/או בעת פניה בכל נושא לגרו. הנך מאשר בזאת ל-GROO ו/או למי מטעמה לשלוח לך הודעות דואר אלקטרוני ומסרונים כאמור. כמו כן, הנך מאשר ומודע לכך כי GROO  עשויה (אך אינה חייבת) לשלוח לך הודעות תזכורת בדבר מועד פקיעתו הקרב של שובר שרכשת.
  כמו כן, GROO עשויה (אך אינה חייבת) לשלוח לך הודעות דואר אלקטרוני ומסרונים אשר יתייחסו לעסקאות באזור גאוגרפי שבחרת או באזורים אחרים או עסקאות חופשות ושופינג. GROO אף עשויה (אך אינה חייבת) לשלוח לך עדכונים ותזכורות בדבר עסקאות אחרות שיכולות לעניין אותך, הצעות לעסקאות מבוססות מיקום והודעות מערכת שונות. 
  ככל שתבקש ש-GROO תאפשר לך לבחור לקבל מ GROO-או לבחור לחדול מלקבל מGROO-הודעות דואר אלקטרוני מסוגים מסוימים ו/או הודעות דואר אלקטרוני הרלוונטיות לאזורים גיאוגרפים מסוימים, הרי שהנך מודע לכך ומאשר בזאת כי על אף בחירתך כאמור, GROO תהיה רשאית בכל עת לשלוח לך גם הודעות דואר אלקטרוני אשר אינן מהסוגים המסוימים ו/או אשר אינן רלוונטיות לאזורים הגיאוגרפים המסוימים כאמור, וזאת בהתאם לשיקול דעתה של GROO כפי שהיה מעת לעת. האמור אינו גורע מזכותך לחדול מקבלת כל הודעת דואר אלקטרוני מ-GROO בהתאם לאמור בסעיף זה להלן ולהוראות כל דין.
  באם הנך חפץ להפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני כאמור, הנך מוזמן לפנות למחלקת שירות הלקוחות של GROO בכתובת הדואר האלקטרוני support@gcommerce.co.il ולבקש להסירך מרשימת התפוצה.
  כמו כן, באישורך את תנאי שימוש אלה הנך מביע הסכמתך לכך ש-GROO ו/או מי מטעמה תהיה רשאית לפנות אליך מעת לעת בהצעות שיווקיות ופרסומיות, לרבות באמצעות דיוור ישיר, הודעות SMS, מסרונים, תכתובת דואר אלקטרוני, הודעות דחף (push notifications) באפליקציית האתר, פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי ו/או באמצעות כל דרך תקשורת אחרת כלשהי.

ב. השוברים

 1. השוברים – כללי
  כל השוברים המודפסים מהאתר או דרך האתר לרבות מכל אתר המקושר עם GROO ("השובר", "השוברים", לפי העניין) הם שוברי קידום מכירות, אשר ניתן לרכושם מ-GROO על מנת להחליפם במוצרים ו/או בשירותים בהנחה לעומת מחירם הרגיל (לא כולל הנחות שונות שהבית העסק מעניקים מעת לעת), אצל בית העסק שהנפיק את השובר ("בית העסק"). את השובר ניתן לרכוש באתר ובהתאם לתנאים החלים על כל עסקה ועל כל שובר. על ידי מתן הצעה לרכישת שובר על ידי משתמש הקצה באתר, משתמש הקצה נותן הצעה לרכישה בהתאם לתנאים המפורטים להלן. 
  GROO מאפשרת לך לרכוש שובר אשר ניתן לפדותו בקשר לרכישת מוצרים ו/או שירותים מבית העסק, בכפוף לתנאי שימוש אלה ולתנאי העסקה הרלוונטית. בית העסק ולא GROO, הוא מספק את המוצרים ו/או השירותים הרלוונטיים ובית העסק הוא האחראי היחידי לפדיון השובר שרכשת. 

 2. רכישת השובר
  ככל שמדובר ברכישה קבוצתית – הרכישה על ידי משתמש הקצה תהיה כפופה, בין השאר, לקבלת הצעות לרכישת שוברים בכמות שלא תפחת מהכמות המינימלית שננקבה לצורך כך. GROO רשאית וכן כל בית עסק, אך אינם חייבם, להגדיל או להקטין את הכמות המינימלית במהלך המכירה.
  רכישת השובר תקנה זכות חוזית מוגבלת למימוש השובר מול בית העסק שהנפיק את השובר בלבד, הכפופה לזכויות החוזיות של GROO מול אותו בית עסק, אך בכל מקרה לא תקנה זכות חוזית או כל זכות אחרת מול GROO.
  אתה נדרש לפתוח חשבון אצל GROO כדי ש-GROO תוכל לספק לך גישה קלה לרכישת השוברים, להדפסת השוברים וכן לשירותים נוספים שיש ויינתנו על ידי GROO מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של GROO כדוגמת עיון בהזמנותיך בעבר.
  למידע נוסף על איסוף מידע אישי בדבר משתמש הקצה, על ידי GROO, אנא עיין במדיניות הפרטיות של GROO.

 3. הזכויות שמקנה השובר
  הזכויות שמקנה כל שובר יהיו כפופות לתנאי כל עסקה ולתנאי כל שובר, כפי שיהיו מעת לעת וכפי שיופיעו בהצגת העסקה באתר ו/או על גבי השובר, כאשר בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התנאים המופיעים בהצגת העסקה באתר או על גבי השובר, תכריע GROO בדבר התנאי שיגבר על פי שיקול דעתה הבלעדי, וקביעה זו תחייב.

 4. המוצרים/השירותים המופיעים באתר
  אינה מוכרת ו/או מספקת את המוצרים ו/או השירותים המוצגים באתר. GROO מעמידה לרשות בתי העסק את האתר כבמה להצגת ומכירת מוצריהם ושירותיהם, בשיטות מכירה שונות. בדף המכירה של כל מוצר ומוצר מופיעים התנאים למכירת המוצר כפי שנמסרו על ידי בתי העסק. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר/השירות הנמכר. פרטי המפרט הטכני של המוצרים, תיאורם וכל מידע על המוצרים לרבות מחיר המחירון של המוצרים נמסרים על-ידי בתי העסק ובאחריותם. GROO אינה מפקחת על המידע ונכונותו. האחריות למידע, טיבו ואמינותו מוטלת, אפוא, כולה על בית העסק. GROO אינה אחראית על תיאור המוצרים כפי שנמסרו על ידי בית העסק, וממליצה לבדוק את מחירי השוק של המוצרים/השירותים בהם אתה מעוניין קודם להגשת הצעתך. כמות המוצרים המוצעת למכירה מכל מוצר הינה גמישה ונתונה לשינוי לפי שיקול דעתם של GROO ו/או בתי העסק בהתאם לביקוש או מכל סיבה שהיא. לפיכך, רשאית GROO וכן כל בית עסק, אך אינם חייבם, להגדיל או להקטין את הכמות המוצעת במהלך המכירה.
  מונה עסקאות (Counter) המוצג במודעת עסקה מתייחס למספר רכישות שוברים בגין קבוצת המוצרים ו/או השירותים המפורסמת על ידי בית העסק באתר, החל ממועד פרסום העסקה ו/או קבוצת העסקאות לראשונה באתר, לרבות שינויים אשר חלו בהם (כגון: שינוי מחיר השובר, שינוי פרטי העסקה וכיו"ב).
  במקרה שמוצג אחוז הנחה בעסקה: מחיר השובר הסופי לאחר הנחה המוצג בעסקה בש"ח הוא המחיר המחייב. הצגת אחוז הנחה בעסקה הינו לצרכי נוחות בלבד ומעוגל בכללי עיגול מקובלים כלפי מטה. 

 5. המוצרים/השירותים המופיעים באתר
  בעת הרישום יהיה עליך להזין טופס רישום הכולל את הפרטים הבאים שלך: שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני, בחירת סיסמא, טלפון, כתובת, מספר תעודת זהות ופרטי כרטיס אשראי. בעצם הזנת הפרטים האמורים הנך מצהיר כי אלו הפרטים שלך וכי הם נכונים, מדויקים ומלאים ושכרטיס האשראי, הדואר האלקטרוני וקו הטלפון הינם בבעלותך. על מנת להשלים את תהליך הרישום באתר עליך להזין את פרטי כרטיס האשראי שלך. במידה והזמנה תבוצע ללא הפרטים המלאים שלך, GROO תהיה רשאית לבטל את ההזמנה. על פי חוק אינך חייב למסור את הפרטים בטופס הרישום ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. עם זאת, אם לא מסרת את כל הפרטים המבוקשים לא תוכל להשתתף ברכישת השובר. ל-GROO ו/או לבתי העסק שמורה הזכות לבטל את השתתפותך/רכישתך מכל סיבה שהיא בכל עת ומבלי שתדרש לנמק, בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדוייקים. הגשת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית עפ''י חוק. החברה ו/או בתי העסק יהיו רשאים לנקוט בצעדים משפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים כולל תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לבית העסק ו/או ל-GROO ו/או מי מטעמם עקב שיבוש הליכי המכירה באתר. מועד קבלת ההצעה שלך כפי שנרשם במחשבי GROO הוא המועד הקובע לכל דבר ורישומו במחשבי GROO ישמש ראיה מכרעת בעניין זה.

 6. מכירות קבוצתיות באתר
  ליד כל מוצר/שירות המופיע באתר מופיע תיאור קצר ותמציתי של המוצר/השירות, הנמסר באחריותו הבלעדית של בית העסק ומחירו כפי שמוצע על ידי בית העסק. המחיר של מוצר או שירות, הינו מחיר כפי שמוצע על ידי בית העסק. מחירים אלה אינם משקפים בהכרח את המחיר הנמוך ביותר בשוק, ובאחריותך  לבדוק ולערוך השוואת מחירים. בכדי לרכוש מוצר במכירה קבוצתית, תתבקש להירשם לקבוצת הרכישה, כאשר בעת רישומך לקבוצת הרכישה, תתבקש למסור את הפרטים הבאים שלך: שם מלא, מספר תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת וטלפון, וכן את פרטי כרטיס האשראי שברשותך. ללא מסירת הפרטים המלאים, לא תוכל להשתתף ברכישה. למען הסר ספק, הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית עפ"י חוק. GROO ו/או בית העסק יהיו רשאים לנקוט בצעדים משפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים. GROO ו/או בית העסק יהיו רשאים לבטל השתתפות לקוח במכירה, בין השאר, היה ואותו לקוח הגיש פרטים כוזבים או חלקיים. GROO שומרת לעצמה את הזכות לבטל מכירה כלשהי, בין השאר, באם יתברר לה שחלה טעות אנוש או טעות טכנית בהצגת פרטי המוצר, מחירו, תנאי התשלום וכדומה. במקרה שכזה תישלח לנרשמים הודעה מתאימה לכתובת הדואר האלקטרוני (כתובת הדואר האלקטרוני שמסרת בעת רישומך). GROO לא תישא באחריות לקבלת הודעת הביטול בכתובת הדואר האלקטרוני של משתמש הקצה, במקרה שכתובת הדואר האלקטרוני שמסר משתמש הקצה בעת רישומו האלקטרוני שגויה או במקרה של תקלה טכנית או בעיה אחרת. למען הסר ספק מובהר בזאת כי תנאי מוקדם לתוקף רכישתך הוא אישור חברת כרטיסי האשראי הן לעסקה והן לגביה. ל-GROO שמורה הזכות לבטל את המכירה הקבוצתית עד למועד קבלת אישור של חברות האשראי לגבי שאר משתמשי הקצה שהגישו הצעה לרכישת במסגרת הקבוצה.

 7. תשלום וקבלה

  1. המחירים המוצגים בכל שיטות המכירה כוללים מע''מ, ככל שהדבר מחויב על-פי הדין, אלא אם צוין אחרת במפורש.

  2. קניה שאושרה מהווה קניה המחייבת בתשלום מלוא הסכום שהוצע בגינה על ידי המציע.

  3. חיוב הלקוח יתבצע על ידי GROO וזאת באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר. 
   במקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את כל התחייבויותיך, תבוטל זכייתך, השובר לא יסופק לך ותחויב בדמי ביטול כפי שמפורט בסעיף 24.6 להלן.

  4. הנך מאשר בזאת שלא לשלוח אליך קבלה לאחר ביצוע הקניה, אלא להסתפק באפשרות לקבל ולצפות בפרטי הקבלה באמצעות הדואר האלקטרוני ככל שתבקש זאת ממרכז השירות של GROO.

  5. "קרדיט GROO" – משתמש אשר עומד לזכותו קרדיט בחשבון המשתמש ("קרדיט "GROO) יהא רשאי להעביר את קרדיט GROO שעומד לזכותו לחשבון משתמש אחר, בכפוף לתנאי החברה, כדלקמן: ניתן לבצע העברה מחשבון גרו לחשבון גרו תקף בלבד; בגין העברת קרדיט גרו יגבה סך השווה ל-5% וינוכה מסכום הקרדיט המועבר; כל נקודת קרדיט שוות ערך ל-1 ₪; קרדיט גרו מועבר בכפוף לתוקף הקרדיט בחשבון המעביר; הזכות לא נשללה על ידי החברה (לדוגמא: עקב שימוש לרעה על ידי המשתמש). 

  6. ניתן לרכוש את העסקאות באתר גם בתשלומים (בכרטיס אשראי (ללא פייפאל) המונפקים בישראל בלבד:

   1. עד 3 תשלומים ללא ריבית בקניה מעל 299.90 ₪.

   2. עד 12 תשלומים ללא ריבית בקניה מעל 749.90 ₪

 8. ביטול עסקה על ידי משתמש הקצה

  1. ביטול רכישת שובר יעשה באמצעות פניה דרך כפתור שירות הלקוחות או באמצעות הדואר או באמצעות פקס או באמצעות תקשורת אלקטרונית (כדוגמת דואר אלקטרוני), יכלול את פרטי הרוכש כולל מספר תעודת זהות ואת פרטי השובר, ויחולו עליו התנאים המפורטים בסעיף 24 זה.

  2. בכל הקשור לביטול עסקת מכר מרחוק מול GROO על ידי משתמש הקצה הרי שיחול חוק הגנת הצרכן התשמ''א-1981 (''חוק הגנת הצרכן'').

  3. הנך רשאי לבטל עסקת מכר מרחוק בהודעה בכתב כמפורט להלן:
   בנכס - מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי העסקה האמורים בחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם.
   בשירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי העסקה האמורים בחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם, כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת - בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת - בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
   בוטלה עסקה מתמשכת, שהוחל במתן השירות לפיה, ישלם הצרכן את התמורה היחסית בעד השירות שניתן לו.

  4. תוצאות ביטול העסקה יהיו כמפורט בחוק הגנת הצרכן.

  5. זכות ביטול עסקת מכר מרחוק אינה עומדת במקרים הבאים: לגבי ''טובין פסידים'' כמשמעם בחוק הגנת הצרכן; לגבי שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן; לגבי מוצר שהוא מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ''ה-1995; לגבי טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה; לגבי טובין הניתנים להעתקה שכפול והקלטה לאחר פתיחת אריזתם המקורי. אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מן האמור בתקנות 2 ו- 6 לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע"א – 2010.

  6. דמי ביטול – בכפוף לכך שלא נעשה שימוש בשובר ובכפוף לייתר התנאים המפורטים בתנאי שימוש אלו, בתוך ארבעה עשר ימים מיום קבלת הודעת הביטול יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין השובר בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש''ח, לפי הנמוך מביניהם.

  7. דמי הביטול עשויים להיגבות על ידי בית העסק או על ידי GROO. בכל מקרה של ויתור על גביית דמי הביטול על ידי אחד מאלה, יהא השני זכאי לגבותם, ואין בויתור על גביית דמי הביטול מצד אחד מהם כדי לפגוע בזכות השני לגבותם, בכפוף לכך שלא ייווצר כפל חיוב. רק במקרה בו הן בית העסק והן GROO יוותרו על גביית דמי הביטול, לא יחויב הצרכן בדמי ביטול.

  8. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על די GROO לא תחויב על ידי GROO בדמי ביטול כלשהם. אם סופק לך המוצר - תתבקש להעמיד את המוצר לרשות המוכר במקום שבו נמסר לך הנכס ולהודיע לו על כך.

  9. יובהר כי ביטול כאמור מתייחס לביטול רכישת השובר בלבד, אך לא לביטול רכישת כל המוצר ו/או שירות שנרכשו מבית העסק תוך שימוש בשובר, שאז עליך לפנות לבית העסק ועל ביטול שכזה יחולו תנאי בית העסק, החוק והדין לגבי מערכת היחסים שבינך לבין בית העסק. על GROO לא תחול כל אחריות בגין ביטול רכישת כל המוצר ו/או שירות שנרכשו מבית העסק תוך שימוש בשובר וכל ביטול כאמור יהיה בינך לבין בית העסק.

  10. ביטול עסקה על ידי משתמש קצה (כפוף לתנאי חוק הגנת הצרכן)

   1. ביטול רכישת שובר יעשה באמצעות פניה דרך כפתור שירות הלקוחות או באמצעות הדואר או באמצעות פקס או באמצעות תקשורת אלקטרונית (כדוגמת דואר אלקטרוני), יכלול את פרטי הרוכש כולל מספר תעודת זהות ואת פרטי השובר, ויחולו עליו התנאים המפורטים בסעיף 24 זה.

   2. בכל הקשור לביטול עסקת מכר מרחוק מול GROO על ידי משתמש הקצה הרי שיחול חוק הגנת הצרכן התשמ''א-1981 (''חוק הגנת הצרכן'').

   3. הנך רשאי לבטל עסקת מכר מרחוק בהודעה בכתב כמפורט להלן:
    בנכס - מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי העסקה האמורים בחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם .בשירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי העסקה האמורים בחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם, כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת - בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת - בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
    בוטלה עסקה מתמשכת, שהוחל במתן השירות לפיה, ישלם הצרכן את התמורה היחסית בעד השירות שניתן לו.

   4. תוצאות ביטול העסקה יהיו כמפורט בחוק הגנת הצרכן.

   5. זכות ביטול עסקת מכר מרחוק אינה עומדת במקרים הבאים: לגבי ''טובין פסידים'' כמשמעם בחוק הגנת הצרכן; לגבי שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן; לגבי מוצר שהוא מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ''ה-1995; לגבי טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה; לגבי טובין הניתנים להעתקה שכפול והקלטה לאחר פתיחת אריזתם המקורי. אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מן האמור בתקנות 2 ו- 6 לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע"א – 2010.

   6. דמי ביטול – בכפוף לכך שלא נעשה שימוש בשובר ובכפוף לייתר התנאים המפורטים בתנאי שימוש אלו, בתוך ארבעה עשר ימים מיום קבלת הודעת הביטול יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין השובר בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש''ח, לפי הנמוך מביניהם.

   7. דמי הביטול עשויים להיגבות על ידי בית העסק או על ידי GROO. בכל מקרה של ויתור על גביית דמי הביטול על ידי אחד מאלה, יהא השני זכאי לגבותם, ואין בויתור על גביית דמי הביטול מצד אחד מהם כדי לפגוע בזכות השני לגבותם, בכפוף לכך שלא ייווצר כפל חיוב. רק במקרה בו הן בית העסק והן GROO יוותרו על גביית דמי הביטול, לא יחויב הצרכן בדמי ביטול.

   8. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי GROO לא תחויב על ידי GROO בדמי ביטול כלשהם. אם סופק לך המוצר - תתבקש להעמיד את המוצר לרשות המוכר במקום שבו נמסר לך הנכס ולהודיע לו על כך.

   9. יובהר כי ביטול כאמור מתייחס לביטול רכישת השובר בלבד, אך לא לביטול רכישת כל המוצר ו/או שירות שנרכשו מבית העסק תוך שימוש בשובר, שאז עליך לפנות לבית העסק ועל ביטול שכזה יחולו תנאי בית העסק, החוק והדין לגבי מערכת היחסים שבינך לבין בית העסק. על GROO לא תחול כל אחריות בגין ביטול רכישת כל המוצר ו/או שירות שנרכשו מבית העסק תוך שימוש בשובר וכל ביטול כאמור יהיה בינך לבין בית העסק.

 9. אספקת המוצרים

  1. אספקת המוצרים/השירותים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בתנאי שימוש אלו ובעמוד המכירה של השובר לגבי המוצר/שירות באתר. אספקת המוצרים/השירותים תבוצע על ידי בתי העסק ובאחריותם הבלעדית בהתאם לתנאים המופיעים בתנאי שימוש אלו ובעמוד המכירה של השובר לגבי המוצר/שירות באתר.

  2. זמני אספקה ומלאי
   תנאי אספקת המוצרים ו/או השירותים הינם באחריות בית העסק מוכר המוצרים ו/או השירותים, כפי שמוצג במודעת העסקה. זמני אספקת המוצרים הינם צפי משוער בלבד לקבלת המשלוח בבית הלקוח. על אף המאמצים לספק את המוצרים ו/או השירותים במועד, מובהר כי יתכנו עיכובים בזמני אספקת המשלוחים. מועד האספקה הינו בהתאם לתנאים ומדיניות המשלוחים של חברת המשלוחים, בית העסק וכמופיע במדיניות המשלוחים באתר החברה.
   זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים המופיעים במודעת העסקה נמנים בימי עסקים – אשר אינם כוללים את יום ביצוע ההזמנה. ככלל ימי עסקים הינם ימי עבודה החלים בימים א' עד ה', ואינם כוללים את יום ביצוע ההזמנה, יום שישי, יום שבת, ימי שבתון, ערבי חג, ימי חג, ימי חול המועד, אסרו חג, ימי אבל לאומיים, תענית וצום.
   החברה לא תישא באחריות מכל סיבה בקשר עם עיכובים באספקת מוצרים ו/או שירותים המסופקים על ידי בתי עסק מפרסמים ו/או במקרים אשר אינם בשליטת החברה, בין היתר, בשל כוח עליון, השבתה, שביתה, עיצומים, תקלות, שיבושים, עיכובים, אסון טבע, סגר בהוראת ממשלה, מגיפה וכיו"ב.
   אספקת המוצרים ו/או השירותים מותנים במלאי של בית העסק המספק את המוצר ו/או השירות והינם באחריותו. מובהר כי גרופר מעדכנת את העסקאות באתר בהתאם להודעות שמתקבלות כתנאים כללים בדבר מדיניות המשלוחים ו/או ההובלות ו/או שירות שאינו בבית העסק (כגון: "הרכבה" וכיו"ב), אולם התנאים הספציפיים שיחולו בגין כל עסקה הינם כפי שמפורט בכל מודעה של העסקאות המפורסמות באתר גרו.
   בכל מקרה של סתירה בין מסמך מדיניות זה לבין מודעות העסקה באתר גרו, יגבר האמור במודעת העסקה המפורסמת באתר גרו.  

  3. שליח עד הבית
   בית העסק יפרסם בכל עסקה המפורסמת באתר גרו את התנאים למשלוח לבית הלקוח בגין המוצרים והשירותים המסופקים על ידו.
   תתכן תוספת תשלום בגין שירות משלוח עד הבית, כמפורט בכל עסקה המפורסמת באתר גרו.
   שירותי משלוחים עד הבית יתנו על פי פריסה גיאוגרפיות שתפורט בכל עסקה באתר גרו.

  4. הובלה והרכבה
   על מחזיק השובר להזין כתובת למשלוח ומספר טלפון נייד בעת הרכישה באתר גרו.
   זמני אספקה משתנים בהתאם למוצר הנרכש, לבית העסק ספק המוצר והינם בתנאים כמפורט בכל עסקה.
   שירות הובלה והרכבה יתואם ישירות בין מחזיק השובר לבין בית העסק המספק את המוצר/ים הנרכש/ים.
   תתכן תוספת תשלום בגין שירותי הובלה והרכבה, כמפורט בכל עסקה המפורסמת באתר גרו.
   שירותי הובלה והרכבה יתנו על פי פריסה גיאוגרפיות שתפורט בכל עסקה באתר גרו.
   תתכן תוספת תשלום בגין הובלה מעל קומה מסוימת ללא מעלית ו/או במקרה שלא ניתן להשתמש במעלית או לא ניתן להעלות את המוצר במעלית מסיבות אחרות. תוספת כאמור תגבה בגין כל קומה.
   במקרה של צורך בהזמנת שירותי מנוף, תחול תוספת תשלום והחיוב יחול על מחזיק השובר ובאחריותו.
   זמן אספקה לאזורים שאינם באזורי החלוקה הרגילים – תתכן תוספת זמן למועדי האספקה הרגילים מבית העסק.

  5. משלוחים לנקודות איסוף ופירוט אפשרויות המשלוח הקיימות כרגע באתר: https://www.groo.co.il/delivery_near_me

 10. מימוש השוברים

  1. השובר הנו למימוש חד-פעמי, ולא ניתן לממש שובר יותר מפעם אחת. הזכות הנובעת מהשובר גלומה בשובר המקורי וכל העתק של שובר, הינו חסר כל תוקף ולא יקנה כל זכות.

  2. אלא אם צוין אחרת במפורש, לא ניתן לשלב שימוש בשובר עם שוברים, קופונים, הנחות, הצעות, תעודות צד שלישי ו/או מבצעים אחרים ולא יחול כפל מבצעים.

  3. מימוש שובר יהיה כפוף להוראות כל דין.

  4. לא ניתן לעשות שימוש בשובר על מנת להשלם חוב קודם לבית העסק או לשלם תשר (טיפ), אלא אם צוין אחרת במפורש או אם הדבר אושר על ידי בית העסק, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

  5. GROO ובית העסק לא יהיה אחראים לאובדן ו/או לגניבה ו/או לשיכפול ו/או להדפסה ביתר של השוברים ו/או של מספרם הסידורי.

  6. GROO לא מגבילה מכירת ו/או העברת שובר לצד ג', על ידי משתמש הקצה, כאשר במקרה שכזה ימשיכו לחול כל תנאי השימוש ותנאי השובר, לרבות, אך לא רק, הגבלות האחריות של GROO, גם כלפי רוכש השובר ו/או מקבלו בהעברה. כל האחריות וההשלכות בכל הקשור ו/או הנובע ממכירת ו/או מהעברת שובר לצד ג', לרבות, אך לא רק, במידה וחלות על כך הגבלות ו/או הוראות על פי כל דין, הינן על משתמש הקצה בלבד.

  7. כל ניסיון לעשות שימוש בשובר בניגוד לתנאים המפורטים לעיל ולהלן או בניגוד לתנאים שיופיעו בהצגת העסקה באתר או על גבי השובר, במצטבר, יגרום לביטול תוקפו של השובר.

  8. כל השוברים מוגבלים בזמן לצורך מימושם כך שלאחר תקופת תוקפו של השובר לא ניתן יהיה לעשות בשובר כל שימוש והשובר לא יקנה לרוכש השובר כל זכות מכל סוג וכן לא יקנה זכות להחזר כספי, בכפוף לכל דין ובכפוף לאמור להלן.על כן, באחריות רוכש השובר לממש את השובר במהלך תקופת תוקפו של השובר. רוכש שובר אשר לא מימש את השובר, מכל סיבה שהיא, במהלך תקופת תוקפו של השובר, יאבד את זכאותו לקבלת המוצר ו/או השירותים /או ההטבה הגלומים בשובר ולא יהיה זכאי לכל החזר, תשלום ו/או פיצוי, מכל מין וסוג שהוא, למעט לפי האמור בסעיף זה.
   במידה ולא צוינה מגבלת זמן למימוש השובר תוקפו של השובר יפוג לאחר חצי שנה מיום רכישתו, אלא אם צוין אחרת.
   במקרים בהם לא נעשה שימוש בשובר עד למועד פקיעתו, הסכום ששולם עבור רכישת השובר (להלן: "תמורת השובר") יועבר לבתי העסק או ל-GROO, בהתאם להסכמות שבין GROO לבין בתי העסק. החברה תישלח הודעת דואר אלקטרוני למנוי שחווה אי מימוש בתוך 30 ימים ממועד פקיעת השובר. במסגרת ההודעה יצוין, כי המנוי זכאי לקבלת קרדיט ("כסף GROO") בשווי מחצית מהסכום ששולם על ידו עבור רכישת השובר שלא מומש, באמצעותו ניתן יהיה לרכוש כל עסקה המפורסמת באתר GROO. ניתן יהיה לעשות שימוש בקרדיט במשך 30 יום מיום משלוח ההודעה. יובהר כי קרדיט כאמור לא יינתן בעסקאות בהן נרכשו שוברים של כרטיסים להופעות, טיסות לחו"ל, ולינה בבתי מלון או בבתי הארחה.
   יובהר כי במקרה שבו השובר הועבר לצד ג', כאמור בסעיף 26(6) לעיל, מי שיהיה זכאי לקבלת הקרדיט הוא מי שרכש את השובר.  
   יובהר כי השוברים אינם מהווים "תווי קניה" כהגדרתם בסעיף 14ח לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981.

  9. יש לממש את השובר באירוע אחד ולא ניתן לממש את השובר בפחות מערכו הנקוב, ושימוש בפחות נערכו הנקוב של השובר לא יקנה לרוכש השובר כל זכות לקבלת החזר או עודף.

  10. בכפוף לאמור בסעיף 26(8) לעיל, רוכש השובר אינו רשאי לבטל את עסקת רכישת השובר או לקבל את כספו חזרה. האמור בסעיף זה לא יחול אם נקבע אחרת לפי חוק.

  11. השובר לא יחול, לא יהיה תקף ולא ניתן יהיה לשלם באמצעותו עלויות טיפול ומשלוח.

  12. ניתן לפדות שובר אחד בכל עסקה עם בית העסק.

  13. השובר לא ניתן למימוש עד ליום אחרי רכישתו.

  14. לא ניתן להמיר השובר בזיכוי כספי (אלא אם נדרש על פי חוק).

  15. כל הזמנות בבית העסק מתוקף השובר הן על בסיס מקום פנוי בבית העסק.

  16. כל שובר כפוף לתנאי GROO ובתי העסק המשתתפים. GROO אינה המוכרת ו/או המספקת של המוצרים והשירותים. בית העסק הוא מוכר/ספק המוצרים והשירותים.

 11. ביטול עסקה על ידי GROO: GROO ו/או כל מי מטעמה שומרים לעצמם את הזכות להפסיק בכל עת, מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה), לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

  1. אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.

  2. אם ארעה תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה למנוע הגשת הצעות למכירה מסוימת או לקבוצת מכירות.

  3. במקרה של כח עליון, פעילות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת GROO את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות מספקת בה.

  4. במידה ותחול טעות בתום לב בהדפסה, בתיאור המוצר/השרות, בתנאי המכירה, ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או טעות בהזנת הנתונים ממגיש ההצעה/הרוכש, רשאית GROO לבטל את הרכישה הספציפית.

  5. בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתנאי שימוש אלו. 

  6. GROO רשאית לבטל את הזמנת משתמש הקצה, אם ההזמנה בוצעה ללא פרטיו המלאים/המדויקים של משתמש הקצה.

 12. אחריות בית העסק:
  בית העסק יהיה האחראי הבלעדי לכל פגיעה, מחלה, נזק, תביעה, דרישה, חבות, חסרון כיס, הפסד,  הוצאה ו/או כל תשלום אחר, שיגרמו למשתמש הקצה, בקשר עם מימוש השובר ו/או אי מימושו עקב מעשה או מחדל של בית העסק ו/או בקשר עם המוצרים / השירותים נשוא השובר. אתה מוותר ומשחרר את GROO מנהליה, הדירקטורים בה, עובדיה, סוכניה ושלוחיה מכל דרישה, טענה, תביעה, חבות, פגיעה, מחלה, נזק, חסרון כיס, הפסד, הוצאה ו/או כל תשלום אחר.
  פסולת אלקטרונית - משתמש הרוכש מבית עסק ציוד אלקטרוני וחשמלי, עליו חל החוק, רשאי למסור לבית העסק מוכר המוצר פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני שמקורה בציוד חשמלי ואלקטרוני דומה, בכמות או במשקל הדומים למוצר הנמכר, ללא תשלום, בכפוף להוראות החוק. האמור אינו חל על פסולת ציוד וסוללות מזיקה. לפרטים נוספים יש לפנות לבית העסק בהתאם לפרטים המצויים בעמוד העסקה.

  1. מעת לעת עשויים להופיע באתר GROO שוברים לקבלת שירותים או מוצרים מחוץ לישראל (להלן: "שוברים לעסקאות בחו"ל"). 
   2.למען הסר ספק יובהר, כי על רכישת שוברים לעסקאות בחו"ל יחולו הוראות תקנון / תנאי שימוש אלו.

  2. למען הסר ספק יובהר, כי על רכישת שוברים לעסקאות בחו"ל יחולו הוראות תקנון / תנאי שימוש אלו.

  3. בעת הרכישה של שוברים לעסקאות חו"ל, הרוכש מצהיר כי הוא מבין ונותן את הסכמתו לתנאים הבאים:

   1. GROO אינה מוכרת ו/או מספקת את המוצרים ו/או השירותים המצוינים בשוברים לעסקאות חו"ל, אלא רק מקשרת בין הרוכש לבין בית העסק המקומי. ל GROO אין כל אחריות או התחייבות כלשהי כלפי הרוכש בנוגע למימוש העסקה מול בית העסק. בכלל זה, GROO אינה אחראית לטיב המוצר ו/או השירות שסופק על ידי בית העסק.

   2. באחריות הרוכש לבדוק, בטרם רכישת שוברים לעסקאות בחו"ל, את פרטי השובר ולוודא כי הם אכן מתאימים לו ולצרכיו.

   3. מובהר כי GROO לא תישא באחריות בגין אי מימוש השובר עקב שינוי מכל סוג ומכל סיבה שהיא בתכניות הנסיעה לחו"ל של הרוכש, בין אם השינוי בתוכניות נעשה על ידי הרוכש ובין אם נגרם כתוצאה מנסיבות חיצוניות.

   4. מובהר כי GROO לא תהיה אחראית כלפי הרוכש, בכל צורה או דרך, ולא תישא בכל נזק, ישיר או עקיף, שעלול להיגרם לרוכש בגין אי קיום התחייבות בית העסק כלפי הרוכש, לרבות נזקים שיגרמו בגין איחורים, אספקת מוצר או שירות החורגים מהמצוין בשובר, ועוד.

   5. GROO לא תישא באחריות, באופן ישיר או באופן עקיף לכל (1) נזק לגוף או לרכוש אשר עלול להיגרם לרוכש כתוצאה ממימוש או אי מימוש העסקה; (2) נזק ו/או הפסד ישיר או עקיף, לרבות אובדן זמן, אובדן הנאה, עוגמת נפש, וכיו"ב שעשויים להיגרם כתוצאה ממימוש או אי מימוש העסקה; (3) תקלה, כשל או עיכוב מצד בית העסק המקומי ו/או כל מעשה או מחדל של בית העסק המקומי בעת מימוש או אי מימוש העסקה; (4) כל נזק או הפסד עקב כוח עליון המונעים את מימוש העסקה.

   6. מובהר כי הרוכש לא יהא זכאי להחזר ו/או פיצוי ו/או זיכוי מאי שימוש בשובר ו/או בחלקו, מכל סיבה שהיא, מעבר לאמור בסעיף 26 לתנאי השימוש.

   7. בית העסק המקומי עשוי להציע לרוכש לרכוש מוצרים או שירותים נוספים אשר אינם כלולים בשובר. במקרה כזה, הרוכש יבצע את עסקת רכישת המוצרים או השירותים הנוספים ישירות מול בית העסק ול- GROO לא תהיה כל אחריות בנוגע למוצרים או שירותים אלו או לעסקה במסגרתה נרכשו.

   8. אחריות הרוכש היא לוודא, עובר לרכישת השובר, כי יש בידיו את כל הביטוחים וההרשאות הנדרשים לצורך מימוש השובר. יובהר כי GROO לא תישא בכל נזק שייגרם כתוצאה מהיעדר ביטוח מתאים בעת מימוש השוברים לעסקאות בחו"ל, או בכל תשלומי השתתפות עצמית שיידרשו מן הרוכש על ידי המבטח, וזאת, הן במקרים בהם נגרם נזק גוף והן במקרים בהם נגרם נזק ממון ו/או רכוש ו/או עוגמת נפש. 

   9. על הרוכש מוטלת האחריות לבדוק ימי חג וימי שבתון שונים והאם הם חלים על בית העסק הרלוונטי במדינה בה הם מעוניינים לממש את השובר. יובהר כי החברה לא תהיה אחראית לאי יכולת של הרוכש לממש את השובר עקב ימי חג ושבתון החלים במדינה בה מצוי בית העסק.

   10. על הרוכש מוטלת האחריות לבדוק שהוא מקבל את כל הציוד הנדרש מבית העסק בחו"ל לשם מימוש השובר, לרבות ציוד חלופי במקרה של תקלות וכיוצא בזאת.

   11. לצורך מימוש העסקה, על הרוכש לשמור את השובר ולהציגו לבית העסק באופן פיזי או אלקטרוני (באמצעות טאבלט או טלפון נייד).

   12. לסכום השובר עשוי להתווסף מס מקומי או תשלומי חובה אחרים. תשלומים אלו ישולמו על ידי הרוכש ישירות לבית העסק. על הרוכש אחריות לבירור ובדיקת קיומם של תשלומים כאמור.

   13. בכל מקרה של מחלוקת או סכסוך בין הרוכש לבין בית העסק המקומי יחול דין המדינה בה מצוי בית העסק, ומקום השיפוט יהיה בית המשפט באותה מדינה, אלא אם צוין אחרת באופן מפורש על גבי השובר. מובהר כי ככל שהרוכש ירצה לפתוח בהליכים משפטיים נגד בית העסק, הרי שהוא עושה זאת על ביוזמתו ועל אחריותו, ול- GROO לא יהיה כל חלק בכך.

 13. שוברים לעסקאות בבתי עסק מחוץ לישראל

  1. מעת לעת עשויים להופיע באתר GROO שוברים לקבלת שירותים או מוצרים מחוץ לישראל (להלן: "שוברים לעסקאות בחו"ל").

  2. למען הסר ספק יובהר, כי על רכישת שוברים לעסקאות בחו"ל יחולו הוראות תקנון / תנאי שימוש אלו.

  3. בעת הרכישה של שוברים לעסקאות חו"ל, הרוכש מצהיר כי הוא מבין ונותן את הסכמתו לתנאים הבאים:

   1. GROO אינה מוכרת ו/או מספקת את המוצרים ו/או השירותים המצוינים בשוברים לעסקאות חו"ל, אלא רק מקשרת בין הרוכש לבין בית העסק המקומי. ל GROO אין כל אחריות או התחייבות כלשהי כלפי הרוכש בנוגע למימוש העסקה מול בית העסק. בכלל זה, GROO אינה אחראית לטיב המוצר ו/או השירות שסופק על ידי בית העסק.

   2. באחריות הרוכש לבדוק, בטרם רכישת שוברים לעסקאות בחו"ל, את פרטי השובר ולוודא כי הם אכן מתאימים לו ולצרכיו.

   3. מובהר כי GROO לא תישא באחריות בגין אי מימוש השובר עקב שינוי מכל סוג ומכל סיבה שהיא בתכניות הנסיעה לחו"ל של הרוכש, בין אם השינוי בתוכניות נעשה על ידי הרוכש ובין אם נגרם כתוצאה מנסיבות חיצוניות.

   4. מובהר כי GROO לא תהיה אחראית כלפי הרוכש, בכל צורה או דרך, ולא תישא בכל נזק, ישיר או עקיף, שעלול להיגרם לרוכש בגין אי קיום התחייבות בית העסק כלפי הרוכש, לרבות נזקים שיגרמו בגין איחורים, אספקת מוצר או שירות החורגים מהמצוין בשובר, ועוד.

   5. GROO לא תישא באחריות, באופן ישיר או באופן עקיף לכל (1) נזק לגוף או לרכוש אשר עלול להיגרם לרוכש כתוצאה ממימוש או אי מימוש העסקה; (2) נזק ו/או הפסד ישיר או עקיף, לרבות אובדן זמן, אובדן הנאה, עוגמת נפש, וכיו"ב שעשויים להיגרם כתוצאה ממימוש או אי מימוש העסקה; (3) תקלה, כשל או עיכוב מצד בית העסק המקומי ו/או כל מעשה או מחדל של בית העסק המקומי בעת מימוש או אי מימוש העסקה; (4) כל נזק או הפסד עקב כוח עליון המונעים את מימוש העסקה.

   6. מובהר כי הרוכש לא יהא זכאי להחזר ו/או פיצוי ו/או זיכוי מאי שימוש בשובר ו/או בחלקו, מכל סיבה שהיא, מעבר לאמור בסעיף 26 לתנאי השימוש.

   7. בית העסק המקומי עשוי להציע לרוכש לרכוש מוצרים או שירותים נוספים אשר אינם כלולים בשובר. במקרה כזה, הרוכש יבצע את עסקת רכישת המוצרים או השירותים הנוספים ישירות מול בית העסק ול- GROO לא תהיה כל אחריות בנוגע למוצרים או שירותים אלו או לעסקה במסגרתה נרכשו.

   8. אחריות הרוכש היא לוודא, עובר לרכישת השובר, כי יש בידיו את כל הביטוחים וההרשאות הנדרשים לצורך מימוש השובר. יובהר כי GROO לא תישא בכל נזק שייגרם כתוצאה מהיעדר ביטוח מתאים בעת מימוש השוברים לעסקאות בחו"ל, או בכל תשלומי השתתפות עצמית שיידרשו מן הרוכש על ידי המבטח, וזאת, הן במקרים בהם נגרם נזק גוף והן במקרים בהם נגרם נזק ממון ו/או רכוש ו/או עוגמת נפש. 

   9. על הרוכש מוטלת האחריות לבדוק ימי חג וימי שבתון שונים והאם הם חלים על בית העסק הרלוונטי במדינה בה הם מעוניינים לממש את השובר. יובהר כי החברה לא תהיה אחראית לאי יכולת של הרוכש לממש את השובר עקב ימי חג ושבתון החלים במדינה בה מצוי בית העסק.

   10. על הרוכש מוטלת האחריות לבדוק שהוא מקבל את כל הציוד הנדרש מבית העסק בחו"ל לשם מימוש השובר, לרבות ציוד חלופי במקרה של תקלות וכיוצא בזאת.

   11. לצורך מימוש העסקה, על הרוכש לשמור את השובר ולהציגו לבית העסק באופן פיזי או אלקטרוני (באמצעות טאבלט או טלפון נייד).

   12. לסכום השובר עשוי להתווסף מס מקומי או תשלומי חובה אחרים. תשלומים אלו ישולמו על ידי הרוכש ישירות לבית העסק. על הרוכש אחריות לבירור ובדיקת קיומם של תשלומים כאמור.

   13. בכל מקרה של מחלוקת או סכסוך בין הרוכש לבין בית העסק המקומי יחול דין המדינה בה מצוי בית העסק, ומקום השיפוט יהיה בית המשפט באותה מדינה, אלא אם צוין אחרת באופן מפורש על גבי השובר. מובהר כי ככל שהרוכש ירצה לפתוח בהליכים משפטיים נגד בית העסק, הרי שהוא עושה זאת על ביוזמתו ועל אחריותו, ול- GROO לא יהיה כל חלק בכך.

 14.  אתר מבצעי קופונים

  1. האתר ו/או העמוד ו/או עסקאות שיסומנו באופן ייעודי ("אתר המבצעים") מופעל על ידי GROO ומספק שירות מקוון (On-line) של לוח פרסום מבצעים, הנחות והטבות ברכישת מוצרים ו/או שירותים מבתי עסק ו/או נותני שירות שונים, הכוללים קישורים לאתר בית העסק ו/או הצד השלישי בהתאמה ("המבצעים").

  2. למען הסר ספק, תנאי השימוש של אתר GROO, לרבות מדיניות הפרטיות של GROO, חלים בכללותם (בשינויים המחויבים) גם על פעילות ו/או עמוד ו/או אתר המבצעים.

  3. GROO אינה אחראית על תוכן המודעות המתפרסמות מטעם בתי העסק ו/או נותני השירות כאמור. יצוין, כי נהליה של GROO אוסרים פרסומים בעלי תוכן פוגעני ו/או בלתי חוקי, אולם GROO לא תישא בכל אחריות נזיקית ו/או פלילית כתוצאה מפרסום כאמור.

  4. GROO אינה מוכרת ו/או מספקת את המוצרים ו/או את השירותים המוצגים באתר המבצעים, וניתן לרכשם מבית העסק ו/או מנותן השירות באמצעות פנייה ישירה לאתר האינטרנט שלו באמצעות לחיצה על הקישור (הלינק) המופיע באתר. אין לראות את GROO כמי שמוכרת ו/או מספקת את המוצרים ו/או השירותים, ואין לראות ב-GROO כמי שחבה באחריות כלשהי בגינם, לרבות לאספקתם או לטיבם או לכל תנאי או תכונה אחרת של המוצר או השירות או אספקתו. כמו כן, המבצעים מוצעים על ידי בתי העסק ו/או נותני השירות השונים ולא על ידי GROO. ל-GROO אין שליטה על התוכן המופיע בפרסומים השונים והיא אינה אחראית למהימנות ונכונות התוכן, לרבות מחיר המוצר ו/או השירות המוצג במודעות הפרסומת. המחירים המוצגים במודעות הפרסומת אינם משקפים בהכרח את המחיר הנמוך ביותר בשוק ובאחריות משתמש הקצה לערוך השוואת מחירים.

  5. GROO אינה צד לעסקה שתתבצע בין משתמש קצה לבין בית העסק בעקבות פרסום מודעה באתר המבצעים. עסקה כאמור מבוצעת ישירות בין הצדדים לעסקה, כלומר, בין משתמש הקצה לבין בית העסק ו/או ונותן השירות.GROO  ו/או מי מטעמה אינם צד לעסקה ואינם אחראים בגינה, וזאת גם אם המידע על אודות העסקה פורסם באתר המבצעים.

  6. GROO אינה אחריות לכל מצג ו/או תוכן שניתן על ידי המפרסמים באתר המבצעים ואינה אחראית לדיוק, לנכונות, למהימנות, לשלמות ו/או לשימושיות של כל תוכן ומידע המופיע באתרי האינטרנט שלהם, אשר לינק אליהם מצוי באתר המבצעים. הכניסה לאתר אינטרנט של צד שלישי שאינו GROO, גם אם נעשה באמצעות קישור המצוי באתר המבצעים, נעשית על אחריותו הבלעדית של משתמש הקצה וכל הסיכונים שעשויים להיות כרוכים בכך אינם באחריותה של GROO. בכלל זאת, GROO לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם ו/או עלול היה להיגרם למשתמש הקצה כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע באתר האינטרנט של המפרסם, לרבות כתוצאה מווירוסים, רוגלות ותוכנות זדוניות אחרות.

  7. GROO ו/או מי מטעמה שומרים לעצמם את הזכות להפסיק בכל עת, מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על פי שיקול דעתם הבלעדי, את הפעילות באתר המבצעים, לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

   1. אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר המבצעים פעילות בלתי חוקית.

   2. אם אירעה תקלה טכנית שמנעה פרסום של המבצע כדבעי.

   3. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים (לשיקול דעתה של GROO) את המשך פרסום המבצע.

   4. בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתנאי שימוש אלו.

  8. אם נודע לך על שגיאה או חוסר במידע, נתונים או פרטים כלשהם ו/או תכנים בלתי הולמים, בלתי מוסריים או בלתי חוקיים שהתפרסמו במודעה המצויה באתר המבצעים, אנא הודע לנו מיד באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני הבאה: support@gcommerce.co.il. GROO תעשה מאמץ סביר לברר את הדברים ולתקנם במידת הצורך בתוך זמן סביר. יובהר בזאת כי GROO לא תישא באחריות לכל נזק, ישיר או עקיף, כתוצאה ממידע שגוי או חסר כאמור ו/או מאי הסרתו או מאי תיקונו על ידי המפרסם או על ידי GROO.

  9. אם נודע לך על שגיאה או חוסר במידע, נתונים או פרטים כלשהם ו/או תכנים בלתי הולמים, בלתי מוסריים או בלתי חוקיים שהתפרסמו במודעה המצויה באתר המבצעים, אנא הודע לנו מיד באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני הבאה: support@gcommerce.co.il. GROO תעשה מאמץ סביר לברר את הדברים ולתקנם במידת הצורך בתוך זמן סביר. יובהר בזאת כי GROO לא תישא באחריות לכל נזק, ישיר או עקיף, כתוצאה ממידע שגוי או חסר כאמור ו/או מאי הסרתו או מאי תיקונו על ידי המפרסם או על ידי GROO.

  10. אין להעתיק, להציג בפומבי, להשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש בכל דרך בתכנים ו/או במודעות הפרסומת המתפרסמים באתר המבצעים לכל מטרה, מסחרית או אחרת, שאיננה שימוש פרטי. בכלל זה אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים מתוך אתר המבצעים באתרי אינטרנט אחרים ו/או בפרסומים אלקטרוניים מכל סוג שהוא ו/או בתוכנות וביישומי מחשב ו/או בטלפוניה ובתקשורת סלולרית ו/או ברדיו ו/או בטלוויזיה ו/או בדפוס ו/או במדיה אחרת כלשהי וכיוצא בזאת.

  11. אין להציג תכנים מאתר המבצעים בכל דרך שהיא, ובכלל זאת באמצעות תוכנה, מכשיר, אביזר, קובץ סרוק או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם באתר המבצעים או מחסירים מהם תכנים או מידע כלשהם.

  12. המבצעים המפורסמים באתר המבצעים הם באחריות הבלעדית של בתי העסק ו/או נותני השירות, אשר הפרסום מובא מטעמם. GROO לא תישא בכל אחריות לנזק, אובדן, חסרון כיס, עוגמת נפש וכל נזק אחר מכל מין ומכל סוג שהוא שייגרם למשתמש הקצה עקב השימוש באתר המבצעים, הסתמכות על המידע המובא בפרסום המופיע באתר המבצעים וכיוצא באלו. למשתמש הקצה לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה כלפי GROO ו/או מי מטעמה בגין המידע המפורסם באתר ו/או במסגרת הדיוורים הישרים (ככל שיהיו).

  13. GROO לא תישא באחריות ישירה ו/או עקיפה בגין הפרעה לשימוש באתר המבצעים, הימצאותם של וירוסים, תוכנות או קבצים הרסניים, איכות ודייקנות אתר המבצעים והמידע המובא באתר המבצעים. GROO אינה מתחייבת כי השימוש באתר המבצעים ובקישורים המוצעים בו לא יופרע ו/או יהיה חסין מפני הפרעות ו/או קלקולים ו/או תקלות ו/או כשלים ו/או נזקים כלשהם ובכל מקרה GROO אינה אחראית להפרעות כאמור.

שונות

 1. כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא יעשה בהן כל שימוש לפרשנות ההסכם.

 2. כל זכות, סעד ו/או תרופה של החברה על פי הסכם זה לא יגרעו מכל זכות, סעד ו/או תרופה אחרים של החברה.

 3. הסכם זה אינו חוזה לטובת צד שלישי והוא לא מקנה כל זכות לצד שלישי כלשהו.

 4. שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי GROO לא יחשבו כוויתור על זכויותיה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, ולא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר, ולא יפגעו בזכותה של GROO לממש את זכויותיה בכל עת, ולא תשמע כל טענה בדבר ויתור או השהייה.

 5. הדין החל על הפעולות באתר ועל תנאי שימוש אלה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות ייחודית ובלעדית לדון בכל תביעה ו/או בקשה העשויה להיות מוגשת בקשר להסכם זה נתונה לבית משפט בתל- אביב המוסמך לפי העניין.

 6. חוסר התקפות של אחד או יותר מתנאי חוזה זה לא תשפיע על תקפות חוזה זה בכללותו. תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאוכפו יוחלף בתנאי תקף אשר יהיה קרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן על פי החוק.

 
עידכון אחרון:11/5/2021